Determining Some Structural Characteristics and Mechanization Potential of Dairy Cattle Farms in Karacabey District of Bursa Province

Hilmi Tutar, Hakan Okyay Mengeş

Abstract


In this study, is aimed to determine some structural characteristics and mechanization potential of dairy cattle farms in Karacabey District of Bursa province and data were obtained with 59 questionnaires, which were made by one-on-one interviews with cattle farms, selected by random sampling method. The enterprises owners, visited in Karacabey District, educational levels as follows; 74.5% primary school, 15.6% secondary schools, 3.3% high school, 3.3% universities and 3.3% postgraduate level. While 86.4% of the owners are involved in agricultural activities in addition to dairy cattle, 13.6% are only involved in dairy cattle. Of 51 enterprises, engaged in agricultural production, 74.5% grow silage corn, 56.8% barley, 11.8% vetch and 19.6% alfalfa. Holstein Hybrid is grown intentionally in the region with 86.4%, while Simmental is preferred with 11.9% and Montofon with 1.7%. It was determined that 52.5% of the enterprises consisted of closed and 47.5% of semi-open barns, 98% of which were concrete and 1.7% were soil. 42.4% of barns have a ventilation pipe, while 57.6% do not. 84.7% of the enterprises have separate sections for calves and 52.5% have separate sections for cows, will give birth. Average daily milk yield quantity is detected as 18.6 kg in the region. 62.7% of the enterprises use mobile machines, while 37.3% of the them use milking system to milking process.

Keywords


Livestock, Barn, Milk yield

Full Text:

PDF

References


Anonymous (2019). Kırmızı Et Stratejisi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara. https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Belgeler/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20Et%20Stratejisi.pdf

Akar M (2015). Muş Ovasının Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri ve 12 Hektar Büyüklüğünde Bir İşletme İçin En Uygun Bitki Deseninin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 112 sayfa, Erzurum

Akbaş T, Şimşek E, Çetin M (2015). Türkiye'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde kurulan bazı süt sağım tesislerinin ya-pısal özellikleri. Adnan Menderes Üniversitesi Zi-raat Fakültesi Dergisi, Sayfa 91-95

Akman N, Tuncel E, Tüzemen N, Kumlu S, Özder M, Ulutaş Z (2010). Türkiye Sığırcılık İşletmelerinin Yapısı ve Geleceğin Sığırcılık İşletmeleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı 2, S651-665.

Avsever F (2016). Konya İli Ereğli İlçesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri, Selçuk Üniv Fen Bil Enst. Yüksek Lisans Tezi, 43 sayfa, Konya

Bakan Ö (2014). Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Fen. Bi-limleri. Enstitüsü, Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 92 s, Erzurum

Boz İ (2013). Doğu Akdeniz Bölgesi'nde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısı, sorunları ve çözüm önerileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16(1), 24-32.

Cenan N, Gürcan İS (2011). Türkiye çiftlik hayvan sayılarının ileriye yönelik projeksiyonu: ARIMA Modellemesi. Vet Hekim Der Derg 82(1): 35-42,

Demir N, Sancar C (2012). Gümüşhane İli ve Çevre-sinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Sosyal, Ekonomik ve Teknik Analizi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 23(2), 18-28.

Doğan Z, Arslan S, Berkman A (2015). Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 29-41.

Elmaz Ö, Saatcı M, Metin MÖ, Sipahi C (2010). Bur-dur İli Süt Sığırcılığı ve Özellikleri (Proje No 0038-NAP-08), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Gençoğlan S (2017). Kahramanmaraş İlinde Süt Sığırı İşletmelerinde Bulunan Merkezi Sağım Sistemleri-nin Mevcut Durumunun ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(2), 107-111.

Güzel M (2016). Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal ve Mekanizasyon Özellikle-rinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Güzel M, Aybek A (2017). Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı. Ksü Doğa Bilimleri Dergisi, 20(2), 148-159.

Mundan D, Atalar B, Meral BA, Yakışan MM (2018). Modern Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Ve Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştır-ma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergi-si, 13(2), 201-210.

Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N (2014). Erzincan İlinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özel-likleri: Çayırlı İlçesi örneği.

Öztürk NN (2009). Mardin ilindeki süt sığırcılığı iş-letmelerinin yapısal özellikleri Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü). 74 sayfa.

Şeker İ, Tasalı H, Güler H (2012). Muş ilinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikle-ri. Fırat Üniversitesi Sağlık. Bilimleri Veterinerlik Dergisi, 26(1), 09-16.

Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR (2013). Kars İli Sığır İşletmelerinde Barınakların Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: I. Mevcut Durum. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(1):109- 116.

Tunç H (2018). Tarımda Gıda Arzı ve Güvenliğinin EkonomiPolitiği. http://www.havvatunc.com/2018/04/16/tarimsal-gida-arzi-ve-guvenliginin-ekonomi-politigi/

Uğurlu N, Şahin S (2010). Kayseri İli Süt Sığırı Barı-naklarının Yapısal Özellikleri. Selçuk Tarım ve Gı-da Bilimleri Dergisi, 24(2): 23-26.

Yamane T (2001). Temel Örneklem Yöntemleri. Çevi-renler: Alptekin Esin, Celal Aydın, M. Akif Bakır, Esen Gürbüzsel. Literatür Yayınları, Yayın No: 53, İstanbul, 509 s.

Yener H, Atalar B, Mundan D (2013). Şanlıurfa İlinde-ki Sığırcılık İşletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi. Harran Üni-versitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(2), 87-93.
DOI: http://dx.doi.org/10.15316/SJAFS.2020.195

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.