Evaluation of Losses in Cherry Production: A Case Study of Izmir

Meltem Kantaroğlu, Nevin Demirbaş

Abstract


The purpose of this research is to evaluate the causes of losses in cherry orchards. The research was carried out in Kemalpaşa district of İzmir province, which was an important cherry production center. An approach has been followed to evaluate the losses in cherry production both technically and economically. For this purpose, face-to-face surveys were conducted with 102 cherry producers and the data of the research were obtained from these surveys. The 5-point Likert scale was used in determining the participation of the producers in the judgments about losses in cherry production. The reliability of the data obtained with the Likert scale was tested with the Cronbach Alpha coefficient. Kruskal-Wallis test was used to determine whether there is a difference between the groups for continuous variables that do not have normal distribution. For discrete variables, whether there is a statistical difference between the characteristics of producers and enterprises and losses was determined by Chi-Square Analysis (Independence Test).

According to the research results, producers' views on losses in cherry production focus on seasonal factors and incorrect cultural practices at different stages of production. On the other hand, the opinions received from the producers for the solution of the current problems were mostly focused on training studies and labor costs. Adequate and inefficient producer organization in the region also adversely affects the technical and economic aspects of production. It is anticipated that the technical and economic information flow required by the producers will increase with the activation of the organization and thus will create positive results on the losses.

Keywords


Cherry, Fruit / Product Losses, Kemalpaşa, İzmir

Full Text:

PDF

References


Başkaya Z (2011). Türkiye’de kiraz tarımının coğrafi esasları. Doğu Coğrafya Dergisi 16(26):26-45.

Bayraktar ÖV (2015). İzmir Kemalpaşa yöresinde GlobalGAP uygulayan ve uygulamayan kiraz işletmelerinin teknik ve ekonomik yönünün sürdürülebilir tarım açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü (Ba-sılmamış), İzmir.

Bora SB, Altunışık R (2016). Pazarlama araştırmalarında Likert tipi ölçeklerin özelliklerinin cevaplama tarzları üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 7(14): 577- 598.

Creamer N, LK Johnson (2018) Introducing FarmLevel Loss into the Food Waste Discussion. Huffington Post. 04.

Crisosto CH, Crisosto GM, Metheney P (2003). Consumer acceptance of “Brooks” and “Bing” cherries is mainly dependent on fruit SSC and visual skin color. Postharvest Biology and Technology 28 (2003): 159- 167.

Cronbach LJ (1951). Coefficent alpha and the internal structure of tests, Psichometrika Journal,16 (3): 297-334.

Çetin T (2010). Uluborlu ilçesinde kiraz tarımı, Atatürk Üniversitesi Doğu Coğrafya Dergisi 15(23):185-220.

Demirbaş N (2018). Dünya’da ve Türkiye’de gıda israfını önleme çalışmalarının değerlendirilmesi. IBANESS Kongreler Serisi, 21-22 Nisan, Plovdiv- Bulgaristan, s.521-526.

Demirbaş N (2019). İyi tarım uygulamaları ile meyve bahçelerinde ortaya çıkan üretim, hasat ve hasat sonrası kayıpları azaltılabilir mi? IBANESS Kongreler Serisi, Plovdiv- Bulgaristan, 20-21 Nisan, s. 289-296.

Demirbaş N, Niyaz ÖC, Apaydın YM (2017). An evaluation on problems within food supply chain in Turkey in terms of food losses and waste. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, March 4-5, Edirne-Turkey, pp.830-835.

Dijksma S (2015). No More Food to Waste, Global Action to Stop Food Losses and Food Waste, Netherlands.

Doğan B (2016). Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında kiraz işletmelerinin yatırımlardan yararlanma düzeyi ve işletmelerin yatırım eğilimlerinin belirlenmesi: Kemalpaşa ilçesi örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), İzmir.

EB (2014). Dünya Bankası: Gıda fiyatlarında düşüş yaşanmakla beraber gıda kayıp ve israfı gıda arz güvenliğini tehdit ediyor. http://blog.ibp.gov.tr/ Eri-şim tarihi: 15 Şubat 2019.

Engin H, Akçal A (2013). Kiraz Yetiştiriciliği. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1.Baskı, Çanakkale, 133s.

FAO (2013). Report of the Expert Consultation Meeting on Food Losses and Waste Reduction in the Near East Region: Towards a Regional Comprehensive Strategy. Egypt, 33p.

FAO (2018). Save Food: Global: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction.http: www.fao.org/savefood/tr/. Erişim tarihi: 04 Ocak 2020.

Food Drink Europe ( 2013). Every Crumbs Counts Joint Food Wastage Declaration, http://everycrumbcounts.eu/uploads/static_pages_documents/Joint_Declaration/www.fao.org/savefood/tr/. Erişim tarihi: 04 Ocak 2020.

Gustavsson J, Cedeberg C, Sonesson U, Otterdijk RV, Meybeck A (2011). Global Food Losses and Food Waste: Extend, Causes and Prevention, FAO, Rome.

Güneş T, Arıkan R (1988). Tarım Ekonomisi İstatistiği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 1049, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Hasdemir M (2011). Kiraz yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının benimsenmesini etkileyen faktörlerin analizi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Ankara.

Kader AA (2005). Increasing Food Availability by Reducing Postharvest Losses of Fresh Produce. http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/234-528.pdf (Erişim tarihi: 12 Aralık 2018).

Kalaycı Ö (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, ISBN: 9799759091148, Ankara.

Karlık Aİ (2010). Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde tarımsal örgütlenme modelleri. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış), Malatya.

Keding GB, Schneider K, Jordan I (2013). Production and processing of foods as core aspects of nutrition-sensitive agriculture and sustainable diets. Food Security 5 (6): 825-846.

Lang GA (2019). Achieving sustainable cultivation of temperate zone tree fruits and berries Volume 2: Case studies, Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, UK, (ISBN: 978 1 78676 212 2; www.bdspublishing.com).

Ministry of Agriculture and Forestry (2019). Çiftçi Kayıt Sistemi Verileri. Kemalpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kemalpaşa-İzmir.

Mitcham EJ, Crisosto CH, Kader AA (2006). Recommendations for Maintaining Postharvest Quality- Sweet Cherry. http://postharvest,ucdavis.edu.Produce/ProduceFacts/Fruits/cherry.shtml (Erişim tarihi: 01 Şubat 2019).

Newbold P (1995). Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International Editions.

Özdemir Çifçi R, Demirbaş N (2020). Meyve ve sebze üretiminde ortaya çıkan kayıplar üzerinde etkili olan faktörler: İzmir İli örneği. Mediterranean Ag-ricultural Sciences 33(1): 85-91.

Öztürk FP, Karamürsel D, Sarısı HC, Emre M, Kaçal E, Eren İ, Çalhan Ö (2012). 0900 kiraz çeşidinde hasat ve hasat öncesi kayıpların belirlenmesi. V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 18-21 Eylül, İzmir, s.171-179.

Permanandh J (2011). Factors affecting food security and contribution of modern Technologies in food sustainability. Journal of the Science of Food and Agriculture 91(15):2707-2714.

Prusky D (2011). Reduction of the incidence of postharvest quality losses, and future prospects. Food Security 3(4):463-474.

Schick JL, Toivonen P.A (2000). Optimizing Cherry Stem Quality. http://postharvest.tfrec.wsu.edu/pages/PC2000Q (Erişim tarihi: 1 Şubat 2019).

SKD (2018). Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi. http://www.skdturkiye.org/files/yayin/surdurulebilir-tarim-ilkeleri-iyi-uygulamalar-rehberi_4.pdf (Eri-şim tarihi: 11 Aralık 2019).

Stuart T (2009). Waste: Uncovering the Global Food Scandal. https://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookreviews/5842301/Waste-Uncovering-the-Global-Food-Scandal-by-Tristram-Stuart-review.html (Erişim ta-rihi : 7 Şubat 2019).

Tarabay PA, Chahine-Tsouvalakisb H, Tawkc ST, Nemera N, Habiba W (2018). Reduction of food losses in Lebanese apple through good harvesting and postharvest practices. Annals of Agricultural Sciences 63 (2018) 207–213.

Tatlıdil FF, Dellal İ, Bayramoğlu Z (2013). Food Losses and Waste in Turkey. FAO, 67p.

Tavşancıl E (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayınları, Ankara, ISBN: 978-605-133-740-1.

Thompson AK (2007). Preharvest Factors on Posthar-vest Life. https://pub.epsilon.slu.se/9029/1/Ali_L_120906.pdf (Erişim tarihi: 09 Şubat 2019).

TR Ministry of Foreign Affairs (2019). Bazı Meyveler İçin Hasat Sonrası Kayıpların Ekonomik Analiz Raporu. http://www.postharvestproject.com/uploads/outputs/d3270dfd-9d15-4b65-a2b9-9d13567be7e9.PDF (Erişim tarihi: 12 Aralık 2019).

Ünlü M (2015). Yaş Meyve ve Sebzelerde Derim (Hasat) Sonrası Oluşan Kayıplar ve Çözüm Önerileri. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Mersin.
DOI: http://dx.doi.org/10.15316/SJAFS.2020.208

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.