AŞILI ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI ÇEŞİT/ANAÇ KOMBİNASYONLARININ AŞI ODASI RANDIMANI İLE KALLUS GELİŞİM DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Tezcan ALÇO, Alper DARDENİZ, Mehmet SAĞLAM, Cengiz ÖZER, Bekir AÇIKBAŞ

Abstract


Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü” asma fidanı üretim tesisinde 2012 ve 2013 yıllarında yürütülen bu araştırmada, açık köklü aşılı fidan üretiminde farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının aşı odası randımanı ile kallus gelişim düzeyi üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada ‘Cardinal’, ‘Merlot’ ve ‘Cabernet Sauvignon’ üzüm çeşitlerinin kalemleri, ‘Kober 5BB’ ve ‘110R’ anaçlarının aşılanabilir çelikleri üzerine masabaşı omega aşı yöntemiyle aşılanmıştır. 4 tekerrürlü ve her tekerrürde 100’er adet aşılı çelik olacak şekilde planlanan araştırmada, aşı odası randımanı ile kallus gelişim düzeyi değerleri arasında, farklı çeşit/anaç kombinasyonları bazında önemli farklılıklar tespit edilmiş, 2012 yılı kallus gelişim düzeyi değerleri 2013 yılına kıyasla daha yüksek bulunmuştur. 2012 yılında hiç kallus geliştirmeyen aşılı çelik oranının düşük, çepeçevre ve kuvvetli kallus geliştiren aşılı çelik oranının yüksek, 2013 yılında ise hiç kallus geliştirmeyen aşılı çelik oranının yüksek ve çepeçevre ve kuvvetli kallus geliştiren aşılı çelik oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. ‘Kober 5BB’ anacı üzerine aşılanan ‘Cardinal’, ‘Merlot’ ve ‘Cabernet Sauvignon’ üzüm çeşitlerinin aşı odası randımanları, 2012 yılında sırasıyla; %99,50, %99,75 ve %99,50, 2013 yılında sırasıyla; %74,25, %70,50 ve %86,75 olarak belirlenmiştir. Aynı üzüm çeşitlerinin ‘110R’ anacı üzerine aşılanmasıyla aşı odası randımanları, 2012 yılında sırasıyla; %96,50, %98,75 ve %98,75, 2013 yılında sırasıyla; %97,75, %96,25 ve %86,25 olarak saptanmıştır.


Keywords


Açık köklü aşılı fidan, kallus gelişimi, kaynaştırma odası

References


Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., 1982. "Effect of grafting machines on success of grafted vine production". U.Ü. Zir. Fak. Dergisi. 1: 25–32.

Bahar, E., Korkutal, İ., Kök, D., 2006. Türkiye bağcılığının son yıllardaki gelişiminde görülen başlıca sorunlar ve çözüm önerileri. Trakya University Journal of Science, 7 (1): 65–69.

Baydar, N.G., Ece, M., 2005. Isparta koşullarında aşılı asma fidanı üretiminde farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9–3.

Bayraktar, H., Eryıldız, H., Özışık, S., 1990. Çimlendirme ortamında kullanılan farklı katlama materyalinin aşılı asma fidanı randımanı ve kalitesi üzerine etkileri. Bağcılık Araştırma Projesi Asma Fidanı Üretiminin Islah ve Geliştirilmesi Uygulama Projesi. Tekirdağ.

Cangi, R., 1998. Asma fidanı gelişimine anaçların etkileri üzerine bir araştırma. 4. Bağcılık Sempozyumu. 377–382. 20–23 Ekim, Yalova.

Cangi, R., Balta, F., Doğan, A., 2000. Aşılı asma fidanı üretiminde kullanılan katlama ortamının fidan randıman ve kalitesi üzerine etkilerinin anatomik ve histolojik olarak incelenmesi. Türk JagricFor. 24: 393–398.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., 1979. Aşılı köklü asma fidanı üretiminde farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının aşıda başarı üzerine etkileri. A.Ü. Zir. Fak. Yıllığı. 22–232.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., 1998. Genel Bağcılık. Sun Fidan Mesleki Kitaplar Serisi. 253 s.

Çelik, S., 2007. Bağcılık (Ampeloloji). Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. Cilt I. Genişletilmiş 2. Baskı. 428 s. Tekirdağ.

Çelik, M., Dardeniz, A., Şekerdil, İ., Artukoğlu, İ., Yüce, B., 2009. Farklı çeşit/anaç kombinasyonları ile parafin uygulamalarının aşılı asma fidanı randımanı üzerine etkileri. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. Cilt 2. 19–24. 5–9 Ekim, Salihli–Manisa.

Dardeniz, A., Şahin, A.O., 2005. Aşılı asma fidanı üretiminde farklı çeşit ve anaç kombinasyonlarının vejetatif gelişme ve fidan randımanı üzerine etkileri. Bahçe Dergisi. 34(2): 1–9.

Dardeniz, A., Kısmalı, İ., Şahin, A.O., 2005. Bazı sofralık üzüm çeşitlerinin aşılı fidan randımanları ile fidanlıktaki vejetatif gelişmelerinin belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu. Bildiriler Cilt: 2. 498–505. 19–23 Eylül, Tekirdağ.

Dardeniz, A., Seker, M., Gundoğdu, M.A., Sarıyer, T., Akcal, A., Tuncel, R., 2013. Effects of Different Planting Heights from Grafting Point for Grafted Vine Ratios and Nursery Yields of Some Grape Varieties on 41B Rootstock. 48th Croatian & 8th International Symposium on Agriculture. Dubrovnik–Croatia. 294 p.

Eriş, A., Soylu, A., Türkben, C., 1989. Aşılı köklü asma fidanı üretiminde bazı uygulamaların aşı yerinde kallus oluşumu ve köklenme üzerine etkileri. Bahçe.18: 1–2. 29–34.

İlter, E., Kısmalı, İ., Atilla, A., Uzun İ., 1984. Asma fidanı sorunu ve çözümü için öneriler. Türkiye II. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 23–31 s. Manisa.

Karauz, A., Çelik, S., 2007. Değişik dönemlerde alınan asma aşı kalemlerinde gözlerin uyanması ve kallus oluşumu üzerine soğukta muhafazanın etkileri” projesi sonuç raporu, s.17., Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tekirdağ.

Kelen, M., 1994. Bazı uygulamaların aşılı-köklü asma fidanı üretiminde fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkileri ile aşı kaynaşmasının anatomik ve histolojik olarak incelenmesi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi. Y.Y.Ü. Fen Bil. Ens. 131 s.

Kısmalı, İ., 1978. Yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidi ve farklı Amerikan asma anaçları ile yapılan aşılı köklü asma fidanı üretimi üzerinde araştırmalar. Basılmamış Doçentlik Tezi. 102 s.

Söylemezoğlu, G., Dumanoğlu, H., Çelik, H., Kunter, B., Atıcı, A., Tahmaz, H. 2010. Türkiye’de Asma ve Meyve Fidanı Üretimi ve Kullanımı. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı–2, 891–907, 11–15 Ocak 2010 Ankara. Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi.

Tunçel, R., Dardeniz, A., 2013. Aşılı asma çeliklerinin fidanlıktaki vejetatif gelişimi ve randımanları üzerine katlamanın etkileri. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. Tarım Sempozyumu Özel Sayısı (Prof. Dr. Selahattin İptaş anısına). 6 (1): 118–122.

Yayla, F., 2008. Milli koleksiyon bağındaki üzüm çeşitlerinin şaraplık özelliklerinin araştırılması projesi ara sonuç raporu s 4, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ.

Yıldırım, M., Dardeniz, A., Gökbayrak, Z., Türkmen, C., Yıldırım, F., Tunçel, R., 2011. Farklı üzüm çeşitlerindeki üniform kültürel uygulamaların aşılı asma fidanı randıman ve gelişimi üzerine etkileri. Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği). 434–442. 10–11 Ocak. Çanakkale.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.