Population Development and Determination of Infestation Rate of Greenhose Tomato Pests in Karatay and Meram (Konya) Districts

Merve Çatlı, Levent Ünlü

Abstract


The study was carried out during the 2018-2019 growing season under greenhouse conditions to determine the population development and infestation rates of Thrips, Leafhopper species, and Tuta absoluta damaging greenhouse tomatoes in Karatay and Meram (Konya) districts. For this purpose, 10 greenhouses of tomato were selected from the two districts. Delta-type sexual pheromone trap, blue and yellow sticky traps were hung in each greenhouse. The traps were placed in the greenhouses alongside tomato seedlings. The pests caught in these traps were counted weekly and recorded. The infestation rate of 25 plants was selected randomly from each greenhouse and their pest infestation was examined. As a result of this study, Thrips species in the districts were found in the early stage of the plant in blue traps and were recorded to be 29 and7 pests per week in Karatay and Meram respectively. Leaf hooppers species emerged in yellow sticky traps during the last stages of plant phenology; and in 2018-2019, a maximum of 5-4 pests per week was determined, respectively. Tuta absoluta, on the other hand, had a high population at the end of the season; in 2018-2019, a maximum of 636-571 adult pests per week were caught oon the traps, respectively. In 2018-2019, whereas the infestation rate of Thrips and Leafhopper species were 0%, the infestation rate of T. absoluta was 18.66% and 18.76%, respectively.

Keywords


Traps; Tomato; Tuta absoluta; Thrips; Leafhoppers; Greenhouse

Full Text:

PDF

References


Ahmed E, Uysal M, Şahbaz A, (2016). Konya İli Meram İlçesinde Solanaceae Familyasına Ait Sebzelerde Zararlı Cicadellidae ve Cixiidae (Homoptera) Türleri, Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 177-183.

Aksoy A, Karaca İ, (2015). Uşak İlinde Yoğun Domates Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda (Hatipler ve Koyunbeyli) Sera ve Açık Alan Koşullarında Domates Yaprak Galeri-güvesinin Popülasyon Gelişimi, Süleyman Demirel Üni-versitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (3): 80-84.

Anonymous (2018). Zirai Mücadele Teknik Talimatları, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Ge-nel Müdürlüğü, 3, 332 pp.

Anonymous (2019a). https://www.ipuclarim.com/domatesin-tarihi-domates-ne-zaman-bulundu/ [25 Mart 2019].

Anonymous (2019b). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr

Mart 2019].

Anonymous (2020). https://www.drdatastats.com/2018-yili-turkiyede-iller-bazinda-sofralik-domates-uretimi-ton/ [14 Kasım 2020].

Aslan MM, Gençoğlan S, Aygel G, Ücük C, (2017). Kahra-manmaraş İlinde Sera Koşullarında Tuta absoluta (Mey-rick) (Lepidoptera: Gelechiidae) (Domates güvesi)'nin Po-pülasyon Yoğunluğu, KSÜ Doğa Bil. Derg., 20(4): 339-343.

Barrientos ZR, Apablaza HJ, Norero SA, Estay PP, (1998). Temparatura Base Y Constante Térmica De Desarrollo De La Popilla Del Tomate, Tuta absoluta (Lepidoptera: Ge-lechiidae). Ciencia e Investigación Agraria, 25: 133-137.

Bayram Y, Bektaş Ö, (2014). Diyarbakır İli Domates Alanla-rında Domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidop-tera: Gelechiidae)]’nin Popülasyon Gelişimi. Bitki Koruma Bülteni, 54(4): 343-354.

Canbay A, Bozbek Ö, Alıcı H, Çakırbay İF, (2011). Erzincan İli Örtüaltında Yetiştirilen Domates ve Hıyarlarda Görülen Zararlı Türlerin Tespiti ve Popülasyon Gelişimi. Bitki Ko-ruma Bülteni, 51(2): 119-146.

Çetin G, Hantaş C, Sönmez İ, (2014). Güney Marmara Bölge-si’nde Domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin Doğa Koşullarında Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülte-ni, 54(3): 181-189.

Eltez S, Karsavuran Y, (2006). Thrips tabaci (Lindeman) (Thysanoptera: Thripidae)’nin İzmir İlinde Sanayi Doma-tesi Alanlarında Popülasyon Değişiminin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (3): 31-42.

Erdoğan P, (2016). Orta Anadolu Bölgesinde Domates güvesi [Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Bitki Ko-ruma Bülteni, 56(2): 199-208.

Erler F, Can M, Erdoğan M, Ates AO, Pradier T, (2010). New Record of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechi-idae) On Greenhouse-grown Tomato İn Southwestern Turkey (Antalya). Journal of Entomological Science, 45(4): 392-393.

Güçlü Ş, Özbek H, (1994). Erzurum Yöresinde Cicadellidae (Homoptera, Auchenorrhyncha) Türleri Üzerinde Fau-nistîk ve Sistematik Çalışmalar, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(3): 367-379.

Karsavuran Y, Gücük M, (2006). Manisa İlinde Sanayi Doma-tesi Üretim Alanlarında Görülen Thysanoptera Takımına Ait Türlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar, Ege Ün. Zir. Fak. Der., 43(3): 13-20.

Karsavuran Y, Zeybekoğlu Ü, Şahin F, Saygılı H, Özdemir N, (2009). Bursa İli Sanayi Domatesi Üretim Alanlarında Gö-rülen Auchenorrhyncha (Homoptera) Türleri Üzerine Araştırmalar, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 46(2): 117-122.

Karut K, Kazak C, Döker I, Ulusoy MR, (2011). Mersin İli Domates Seralarında Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Yaygınlığı ve Zarar Durumu, Türkiye Entomoloji Dergisi, 35(2): 339-347.

Kılıç T, (2010). First Record of Tuta absoluta İn Turkey, Phytoparasitica, 38(3): 243-244.

Mamay M, Yanık E, (2012). Şanlıurfa’da Domates Alanların-da Domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidopte-ra: Gelechiidae)]’nin Ergin Popülasyon Gelişimi. Türk. Entomol. Bült., 2(3): 189-198.

Özkan Z, Ünlü L. Öğür E, (2017). Örtü Altı Domates Yetişti-riciliğinde Domates Güvesi (Tuta absoluta Meyrick)’ne Karşı Kullanılan Feromon ve Ferolite Tuzaklarının Etkinli-ğinin Karşılaştırılması. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(4): 394-403.

Portakaldalı M, Öztemiz S, Kütük H, Büyüköztürk HD, Ateş AC, (2013). Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Böl-gelerinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechii-dae)’nın Yayılış Durumu. Türk. Entomol. Bült., 3(3): 133-139.

Topuz E, Tekşam I, Karataş A, (2016). Batı Akdeniz Bölge-si’nde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechii-dae)’nın Biyoteknik Mücadele Olanaklarının Araştırılması. Bitki Koruma Bül. 56(3):239-258.

Ünlü L, (2011). Domates Güvesi, Tuta absoluta (Mey-rick)’nın Konya İlinde Örtüaltında Yetiştirilen Domatesler-deki Varlığı ve Populasyon Değişimi. Selçuk Tarım ve Gı-da Bilimleri Dergisi, 25(4): 27-29.

Ünlü L, Ögür E, Özkan Z, (2014). Yarı Kurak Alanlarda Yetiştirilen Domates Bitkisinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişiminin Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 1(1): 21-26.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.