Studies on Determination of Strawberry Cultivars Suitable for Ereğli-Konya Ecological Conditions

Netice Fulden Karaca, Lütfi Pırlak

Abstract


In order for strawberry varieties to be recommended in any region, the ecological demands of the varieties must be determined by making adaptation studies. For a successful strawberry production, variety adaptation plays an important role in the growing region. In strawberry cultivation, one of the most important purposes of breeding programs is to regulate yield and fruit quality. This study was carried out in order to determine the yield and quality characteristics of four strawberry cultivars (Albion, Monterey, San Andreas and Portola) using frigo seedlings in the Ereğli district of Konya province in 2019-2020. In the study, the earliest flowering and the highest yield were observed in Portola variety in both years. The highest fruit weight was obtained from Monterey (8.19 g) in the first year and Portola (7.72 g) in the second year. The highest number of fruits per plant was obtained from Portola (11.85-8.20 units/plant) in both years. The highest fruit firmness was determined in Monterey (1.47-1.49 kg/cm2) cultivar in both years. The highest TSS content was determined in Albion (12.40-15.10%) in both years. In the experiment, the highest L (brightness) values were found in San Andreas (35.77-36.82) variety in both years. The highest C (color intensity) value was determined in San Andreas (41.25-43.53) cultivar in both years. The darkest red fruits were determined in Monterey (h°=30.33) and Portola (h°=32.06) in the first year, and in Portola (h°=31.46) and Monterey (C°=32.15) cultivars in the second year. Titratable acidity was found to vary between 1.09% and 1.15% in the first year and between 1.23% and 1.69% in the second year. As a result, it was concluded that the cultivation of Portola variety is appropriate in terms of yield and quality characteristics in Konya province Ereğli conditions


Keywords


Strawberry Cultivars, Yield, Quality, Ereğli-Konya

Full Text:

PDF

References


Aguero JJ, Salazar SM, Kirschbaum DS, Jerez EF (2015). Factors affecting fruit quality in strawber-ries grown in a subtropical environment. Internati-onal Journal of Fruit Science, 15: 223-234.

Ağar T, Streif J, Bangerth F (1991). Changes in some quality characteristics of red and black currants stored under Ca and high CO2 conditions. Garten-bauwissenschaft, 56: 141-148.

Alan F (2013). Bazı Nötr Gün Çilek (Fragaria X ana-nassa) Çeşitlerinin Kayseri Koşullarındaki Perfor-manslarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bi-limleri Enstitüsü (Basılmamış), Erzurum.

Allı Hİ (2019). Konya Ereğli İlçesinin Gelişimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış), İstanbul.

Anonymous (2021). Ereğli Meteorology Station Direc-torate Records, Konya.

Ateş S, Türemiş FN (2018). Nevşehir İli organik çilek yetiştiriciliğinde kullanılabilecek farklı gübre ve malç materyallerinin verim ve kalite özellikleri üze-rine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühen-dislik Bilimleri Dergisi, 35.

Çekiç Ç, Edizer Y, Güneş M (2005). Açıkta ve ısıtma-sız örtüaltı koşullarında Muir ve Tudla yediveren çilek çeşitlerinin erken ve geç turfanda döneminde-ki verimleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22: 7-11.

Çolak AM, Alan F, Bulduk İ (2019). Bazı çilek çeşitle-rinin Kayseri koşullarında performanslarının belir-lenmesi. 6. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Samsun, 57-66.

Darrow GM (1966). The Strawberry. History, Breeding and Physiology.

Demirsoy L (2016). Yeni Çilek Çeşitlerinin Samsun'da Açıkta ve Plastik Serada Performanslarının Belir-lenmesi, TÜBİTAK TOVAG Proje, Proje No: 114O701.

Erdem SÖ, Çekiç Ç (2017). Geçmişten Günümüze Çilek Islahı, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6: 105-115.

FAO, 2021, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC [Date of access: 06.03.2021].

Geçer MK, Yılmaz H (2011). Van ekolojik koşulların-da üretilen çilek fidelerinin meyve verim özellikle-rinin belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1: 15-22.

Geçer MK, Gündoğdu M, Başar G (2018). Bazı çilek çeşitlerinin Merzifon (Amasya) ekolojisindeki verim durumlarının tespiti, Iğdır Üniversitesi Fen Bi-limleri Enstitüsü Dergisi, 8: 11-15.

Giampieri F, Tulipani S, Alvarez-Suarez JM, Quiles JL, Mezzetti B, Battino M (2012). The strawberry: composition, nutritional quality, and impact on hu-man health, Nutrition, 28: 9-19.

Gül A (2011). Bazı nötr gün çileklerinin Tekirdağ koşullarında alçak tünelde verim ve gelişme kriter-lerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Ba-sılmamış), Tekirdağ.

Güleryüz M, Bolat İ, Pırlak L (1991). Farklı azot x fosfor kombinasyonlarının Aliso ve Pocahontas çi-lek çeşitlerinde meyvenin bazı kimyasal özellikleri-ne etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25.

Gülsoy E (2003). Van ekolojik koşullarında farklı örtü altı tiplerinde bazı çilek çeşitlerinin adaptasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Van.

Gündüz K, Özdemir E (2012). Farklı yetiştirme yerle-rinin bazı çilek genotiplerinin erkencilik indeksi, verim ve meyve kalite özellikleri üzerindeki etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49: 27-36.

Halvorsen, B. L., Carlsen, M. H., Phillips, K. M., Bøhn, S. K., Holte, K., Jacobs Jr, D. R. and Blomhoff, R., 2006, Content of Redox-active Compounds (ie, antioxidants) in Foods Consumed in the United States, The American journal of clinical nutrition, 84(1), 95-135.

Hummer KE, Hancock J (2009). Strawberry Genomics: Botanical History, Cultivation, Traditional Bree-ding, and New Technologies, In Genetics and Ge-nomics of Rosaceae (pp. 413-435). Springer, New York, NY.

İpek M, Pırlak L, Eşitken A, Dönmez MF, Şahin F (2009). Kireçli topraklarda yetiştirilen çilekte bitki büyümesini artıran bakterilerin (BBAB) verim ve gelişme üzerine etkileri, III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu Kahramanmaraş, 73-77.

İslam A, Bankaoğlu İ, Turan A (2019). Giresun ili Çamoluk ilçesinde yüksek tünelde yetiştirilen bazı çilek çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belir-lenmesi, 6. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Samsun, 177-185.

Kandemir A (2016). Bazı Çilek Çeşitlerinin Örtüaltında Performanslarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Samsun.

Kaynaş N, Günay S (2003). Çanakkale yöresine uygun çilek çeşitlerinin saptanması üzerine çalışmalar, Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Or-du. 230-234.

Kılıç F, Yılmaz KU (2017). Kayseri ili Tomarza ilçe-sinde kısa gün ve gün–nötr çilek çeşitlerinin yetişti-riciliği, Bahçe, 46: 255-264.

Laugale V, Dane S, Apenite I, Volkova J, Rancane R, Strautina S (2014). Performance of everbearing strawberry in Latvia, Acta Hortic, 1049: 863-866.

Macit İ, Koç A, Güler S, Deligöz İ (2011). Karadeniz Bölgesinde Organik Çilek Yetiştiriciliği, In Organik Tarım Araştırma Sonuçları (pp. 87-94), TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Ge-nel Müdürlüğü.

Martinelli A (1992). Micropropagation of Strawberry (Fragaria spp.), In: Bajaj Y.P.S. (eds) High-Tech and Micropropagation II. Biotechnology in Agri-culture and Forestry, vol 18.

Mısır D (2016). Bazı Çilek Çeşitlerinin Adaptasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Samsun.

Oğuz Hİ, Zorlugenç B, Zorlugenç FK, Kafkas NE (2017). Nevşehir iklim koşullarında yetiştirilen bazı çilek (Fragaria X ananassa L.) çeşitlerinin meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi, Bahçe 46: 303-310.

Oğuz FG (2019). Eskişehir Şartlarına Uygun Çilek Çeşitleri ve Dikim Zamanlarının Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Ens-titüsü, (Basılmamış) Konya.

Özbahçali G (2014). Bazı Çilek Çeşitleri (Fragaria X Ananassa Duch.)'nin Erzurum Ekolojisindeki Per-formanslarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Ba-sılmamış) Erzurum.

Özdemir E, Gündüz K, Şehitoğlu M (2003). Yayladağı (Hatay) koşullarında yetiştirilen bazı çilek çeşitleri-nin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi, Tür-kiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 301-302.

Özok N (2021). Bazı Çilek Çeşitlerinin Bursa Ekolojik Koşullarındaki Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış), Bursa.

Paydaş S, Kaşka N (1992). Türkiye için önemli olabi-lecek yabancı bazı çilek çeşitleri, Derim, 9: 71-79.

Pearson D (1976). The Chemical Analysis of Foods, Auxill Inc, London.

Pérez-Sánchez R, Gómez-Sánchez MÁ, Morales-Corts MR (2010). Description and quality evaluation of sweet cherries cultured in Spain, Journal of Food Quality 33, 490–506.

Proteggente AR, Pannala AS, Paganga G, Buren LV, Wagner E, Wiseman S, Rice-Evans CA (2002). The antioxidant activity of regularly consumed fruit and vegetables reflects their phenolic and vitamin C composition, Free Radical Research, 36: 217-233.

Ruan J, Lee YH, Hong SJ, Yeoung YR (2013). Sugar and organic acid contents of day-neutral and ever-bearing strawberry cultivars in high-elevation for summer and autumn fruit production in Korea. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 54: 214-222.

Saraçoğlu A (2018). Antakya Koşullarında Plastik Serada Yetiştirilen Bazı Yeni Çilek Çeşitlerinin Ve-rim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bi-limleri Enstitüsü, (Basılmamış) Hatay.

Soysal D, Demirsoy L, Demirsoy H (2019). Bazı çilek çeşitlerinin Samsun ekolojisinde verim ve kalite özellikleri, 6. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyu-mu, Samsun, 45-50.

Tulipani S, Romandini S, Suarez JMA, Capocasa F, Mezzetti B, Battino M, Novembrino C (2008). Fo-late content in different strawberry Genotypes and folate status in healthy subjects after strawberry consumption, Biofactors, 34: 47-55.

TÜİK, 2021, https://www.tuik.gov.tr/ [Date of access: 06.03.2021].

Türemiş N (2000) All Season Strawberry Growing With Day-Neutral Cultivars. In IV International Strawberry Symposium, 567 (pp. 199-202).

Zanin DS, Fagherazzi AF, Santos AMD, Martins R., Kretzschmar AA, Rufato L (2019). Agronomic per-formance of cultivars and advanced selections of strawberry in the South Plateau of Santa Catarina State1. Revista Ceres, 66, 159-167.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2022.008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.