BAZI AŞILI TÜPLÜ ASMA ANAÇ-KALEM KOMBİNASYONLARINDA MİKRONİZE KALSİT (HG) UYGULAMALARININ FİDANIN VEGETATİF GELİŞMESİNE ETKİLERİ

Zeki KARA

Abstract


Aşılı köklü, tüplü asma fidanı üretimi ülkemiz bağcılığında gereksinim duyulan fidan talebinin karşılanmasında önemli konulardan birisini oluşturmakta ve fidan randıman ve kalitesinin artırılması farklı araştırıcılar tarafından incelenmektedir. Bu çalışmada farklı anaç-kalem kombinasyonlarında mikronize kalsit (HG) uygulamalarının, fidanın vegetatif gelişmelerine etkilerini belirlemek amacıyla Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 2011-2012 yılı vejetasyon periyodunda yürütülmüştür.

Sık yapılan uygulamalar dokularda Ca birikimini artırabilmektedir. Sürgün gelişiminde anaç-kalem kombinasyonu ve uygulama sıklığı ile değişen farklılıklar kaydedilmiştir. Sürgün sayısında, 110R üzerine aşılı ‘Kardinal’ 10 günde bir yapılan uygulamalarda en iyi sonucu verirken; 5 günde bir yapılan uygulamalarda da ‘Yalova İncisi’ne göre daha iyi bir gelişme kaydedilmiştir. Uygulamalar yaprak klorofil içeriğini ‘İtalya’ çeşidinde artırmış, ‘Early Muscat’, Yalova İncisi’ ‘Viktorya’ ve ‘Kardinal’ çeşitlerinde önemli düzeylerde etkilememiştir. Sonuç olarak HG uygulamaları tüm kombinasyonların sürgün gelişme düzeylerini pozitif yönde etkilemiştir.


Keywords


Aşılı tüplü asma fidanı, mikronize kalsit; vegetatif gelişme; fidan kalitesi

References


Aguin, O.,Mansilla, J.P., Vilarino, A. and Sainz, M.J., 2004, Effects of mycorrhizal inoculation on root morphology and nursery production of three grapevine rootstocks, American Journal of Enology and Viticulture, 55(1): 108–111.

Altındişli, A., Kara, S. ve Kısmalı, İ., 1998, Tüpte ve kasada farklı ortamların fidan randıman ve kalitesine etkileri, 4. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri, 20-23 Ekim, Yalova, 346-361.

Anonymous, 2013a, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr [Ziyaret Tarihi 17.11.2013].

Anonymous, 2013b, http://www.acting-herbagreen.com [Ziyaret Tarihi 17.11.2013].

Aydın, Ş., Çoban, H., Yağmur, B. ve Mordoğan, N., 2005a, Bağda yapraktan Zn uygulamalarının yapraktaki besin element içeriklerine etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2):131-142.

Aydın, Ş., Yağmur, B. ve Çoban, H.,2005b, Bağda yapraktan KNO3 uygulamalarının yapraktaki besin element içeriklerine etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(1):167-177.

Bahar, E., 1996, Hidroponik yöntemlerle aşılı köklü asma fidanı üretimi, TÜBİTAK, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje No: TOAG-1036, Tekirdağ, 232.

Bahar, E., Korkutal, İ. ve Dırak, M., 2007, Sürmüş ve sürmemiş çelik ve kalemlerin masabaşı omega aşısındaki performansları, Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Konferansı, 4-7 Eylül, Erzurum, 447-450.

Çağlar, S. and Bayram, A.,2006, Effects of Vesiculer- Arbuscular Mycorrhizal (VAM) fungi on the leaf nutritional status of four grapevine rootstocks, Ethiopian Journal of Health Sciences, 71 (3): 109-113.

Çelik, H. ve Ağaoğlu, S.,1981, Aşılı köklü asma fidanı üretiminde farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının aşıda başarı ile fidan verimi ve kalitesi üzerine etkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:766, 19.

Çelik, H. ve Odabaş, F., 1999, Fidanlık koşullarında aşılı asma fidanı üretiminde aşı tipi ve aşılama zamanlarının fidan kalitesi üzerine etkileri, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23 (Ek Sayı 1): 87-95.

Çelik, M.,Dardeniz, A., Şekerdil, İ., Artukoğlu, İ. ve Yüce, B., 2009, Farklı çeşit/ anaç kombinasyonları ile parafin uygulamalarının aşılı asma fidanı randımanı üzerine etkileri, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim,Manisa, 19-24.

Çelik, S. ve Bahar, E., 1992, Aşılı köklü asma fidanı üretiminde hidroponik yöntemlerin kullanılması, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2): 17-25.

Ecevit, F.M. ve Göktürk Baydar, N., 2000. Aşılı asma fidanı üretiminde farklı aşılama yöntemlerinin aşıda başarı üzerine etkileri, 2. Fidancılık Sempozyumu, 25-29 Eylül, İzmir,http://www.agre.ege.edu.tr/~fitekno, [Ziyaret Tarihi: 13.02.2013].

Ecevit, F.M., Özçelik, E. ve Göktürk Baydar , N., 2000, Aşılı asma fidanlarının tutma ve gelişme özellikleri üzerine farklı dikim ortamlarının etkileri, 2. Fidancılık Sempozyumu, 25-29 Eylül, İzmir, http://www.agre.ege.edu.tr/~fıtekno, [Ziyaret Tarihi: 13.02.2013].

Gök, S., Tangolar, S. ve Bayram, A., 1998, Razakı (V. vinifera L.) ve Cosmo 20 (Berlandieri x Riparia) odun çeliklerinin bazı köklenme ve sürgün özellikleri üzerine sıcak su uygulamasının etkileri,4. Bağcılık Sempozyumu, 20-23 Ekim, Yalova, 315-319.

Gökbayrak, Z., Dardeniz, A., Çakır, A. ve Türk, H., 2009, Suda bekletme ve oksin uygulamalarının 41 B anacı çeliklerinde adventif kök oluşumuna etkisi, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim, Manisa, 37-41.

Göktürk Baydar, N. ve Ece, M., 2005, Isparta koşullarında aşılı asma fidanı üretiminde farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta,9(3): 49-53.

Ilgın, C., Erdem, A. ve Akman, İ., 1998, Tüplü fidan üretiminde en uygun harç karışımının saptanması üzerine araştırmalar, 4. Bağcılık Sempozyumu, 20-23 Ekim, Yalova, 127-131.

Kamiloğlu, Ö., 2005, Aşılı köklü fidan üretiminde farklı asma çeşit ve anaç kombinasyonlarının aşı başarısı üzerine etkileri, GAP 4. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül , Şanlıurfa, 1318-1323.

Kara, S., Altındişli, A. ve Aşkın, A., 1998, Farklı köklendirme ortamlarının ve IBA dozlarının sisleme ünitesi altında 41 B anacının köklenmesine etkileri üzerine bir araştırma, 4. Bağcılık Sempozyumu, 20-23 Ekim, Yalova, 354-356.

Kara, Z. and Sabır, A., 2010, Effects of Herbagreen application on vegetative development of some grapevine rootstock during nursery propagation in glasshouse, 2nd International Symposium on Sustainable Development, 127-132

Kara, Z. ve Özdemir, Ş., 2009, Bazı asma anaçları ve üzüm çeşitleri çeliklerine kokteyl Mikoriza (Biovam) uygulamalarının fidanın vegetatif gelişmesine etkileri, Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim, Salihli/Manisa, 1: 181-189.

Kara, Z., Özer, A. ve Sabır, A., 2011b, Bazı asma yoz ve çeliklerinin vegetatif gelişmesine Mikorizal Preparasyon (MP) uygulamalarının etkileri, 6. Ülkesel Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim, Şanlıurfa.

Kara, Z., Söylemezoğlu, G., Çakır, A., Sabır, A. ve Shidfar, M., 2011a, Aşılı asma fidanı üretiminde Mikorizal Preparasyon (MP, Biovam) uygulamalarının Etkileri, 6. Ülkesel Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim, Şanlıurfa.

Kıraç, A. ve Çelik, H., 1998, Çelikleri zor köklenen anaçlar ile tüplü asma fidanı üretiminde köklendirme ortamları ve IBA uygulamalarının fidan randımanı üzerine etkileri, 4. Bağcılık Sempozyumu, 20-23 Ekim, Yalova, 206-211.

Köse, B. ve Odabaş, F., 2009, Samsun ekolojik şartlarında tüplü asma fidanı yetiştiriciliğinde ışık ve sıcaklığın köklenme oranları üzerine etkisinin saptanması, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim, Manisa, 25-29.

Ksouri, R., 2001. Quick diagnosis of iron-induced chlorosis in vines (Vitis vinifera L.) Bulletin de l'OIV 74(847-848): 569-577.

Küçükyumuk, C., 2009, Aşılı asma fidanı üretiminde farklı sulama aralıkları ve malç uygulamalarının fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkileri, Süleyman Demirel Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Isparta, 188s.

Özdemir, G., Akpınar, C., Sabır, A., Tangolar, S. and Ortaş İ., 2010, Effect of Inoculation with mycorrhizal fungi on growth and nutrient uptake of grapevine genotypes (Vitis spp), European Journal of Horticultural Science, 75 (3): 103-110.

Richardson A.D., Duigan S.P., and Berlyn G.P., 2002. An evaluation of noninvasive methods to estimate foliar chlorophyll content. New Phytol. 153: 185–194.

Sabır A., Kara Z. and Yazar K., 2012, Improvent of nursery cane quality, leaf chlorophyll content and cold hardiness of grapevines (Vitis spp) by nano-size calcite pulverization, 35. World Congress of Vine and Wine, baskıda.

Sabır, A., Özdemir, G., Bilir, H. ve Tangolar, S., 2005, Asma fidanı üretiminde iki farklı kaynaştırma ortamı ile bazı anaçların aşı başarısı ve fidan randımanına etkileri, Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Tekirdağ, 2: 440-445.

Sivritepe, N. ve Türkben, C., 2001, Müşküle üzüm çeşidinde farklı anaçların aşıda başarı ve fidan randımanı üzerine etkileri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15:47-58.

Tangolar , S., Gök, S., Duman, S. ve Ergenoğlu, F., 1998, Razakı (Vitis vinifera L.) ve Cosmo 20 (Berlandieri x Riparia) odun çeliklerinin köklenme ve sürgün özellikleri üzerine düşük sıcaklığın etkisi, 4. Bağcılık Sempozyumu Bildiriler, 20-23 Ekim, Yalova, 50-55.

Zachariakiis, M., Tzorakakis, E., Kritsotakis, I., Siminis, C.I. and Manios, V., 2001, Humic substances stimulate plant growth and nutrient accumulation in grapevine rootstocks, Acta Horticulturae, 549: 131-136.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.