AFYONKARAHİSAR YÖRESİNDE BAZI YEREL ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEN YAPILAN ŞARAPLARIN, KİMYASAL, DUYUSAL KALİTE ÖZELLİKLERİ, RENK DEĞERLERİ VE TOPLAM FENOLİK BİLEŞİK İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bilge AKDENİZ, Ahmet Altındişli, Hatice Kalkan Yıldırım

Abstract


Bu çalışmada Afyonkarahisar merkez ilçede  geleneksel bağcılık yapılan yerli bağların 2005-2006 ve 2006-2007 sezonundaki incelemeleri sunulmuştur. Bu bağlar daha önce incelemeleri yapılmamış, çoğu yaşlı yok olmaya yüz tutmuş çeşitlerden oluşmaktadır. 2003 yılından beri ön çalışmalar yapılarak belirlenmiş 6 yerli üzüm çeşidi (Veyisoğlu, Kanlı Üzümü, Acıkara Üzüm, Pembe Çavuş, Kara Dirmit, Sarı Emin) incelenmiştir.  Bu çeşitler  Afyonkarahisar merkez ilçeye bağlı Erkmen ve Çakır Köyleri lokasyonundan seçilmişlerdir. Bu çeşitlerden elde edilen şaraplarda kimyasal ve organoleptik kalite özellikleri , spektrofotometrik ve kolorimetrik renk indeksleri, toplam fenolik madde içerikleri ve troloks eşdeğeri cinsinden antioksidan kapasite özellikleri  incelenmiştir. Sonuç olarak, bu altı yerel üzüm çeşidinin, değerli, önemli ve korunmaya değer genetik kaynaklar oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışma sorumlu yazara ait doktora tezinden üretilmiştir.


Keywords


Afyonkarahisar, Yerel üzüm çeşitleri, Şarap, Organoleptik özellikler, Degüstasyon, Renk indeksleri, CIE, Folin ciocalteau, TEAC

References


Altınok E (2003). Production of Proanthocyanidins from Grapeseeds. Yüksek Lisans Tezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Bölümü, İzmir.

Akman A (1941). Orta Anadolu ve Bilhassa Ankara Mıntıkası Şarapları Üzerinde Araştırmalar. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çalışmaları, 116, Ankara.

Akman A, Yazıcıoğlu T ve Türker İ (1953). Bozcaada Şarapları Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Akman A (1962). Şarap Analiz Metodları. Ankara Ziraat Fakültesi Yayınları: 33, Ankara, 272s.

Akman A, Topaloğlu F ve Fidan I (1971). Nevşehir ve Ürgüp Çevresi Ekolojik Koşullarına Uygun Yerli ve Yabancı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Şaraplık Değerleri Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK TOAG Yayınları: 11, Ankara.

Amerine M A, Pangborn R M and Roessler E B (1965). Principle of Sensory Evaluation of Food. Academic Press. Inc., New York.

Amerine M A and Roessler EB (1976). Wines: Their Sensory Evaluation. W.H. Freeman and Co., San Francisco, 121p.

Anlı E (2005). Ansiklopedik Şarap Sözlüğü. Kavaklıdere Eğitim Yayınları, Ankara, 260 s.

Anonymous (1973). Analyses, Internationale Fruchtsoft-Union Federation. Internationale de Producteurs de Jus de Fruits, Paris.

Anonymus (1986). Colorimetry. CIE Publication No: 15.2, Vienna: Central Bureau of CIE; p.74.

Anonymous (1990). Recueil des Methodes International d’analyses des Vins et des mouts. Office International de la Vigne (OIV) et du Vin, Paris.

Anonymous (1991). Chroma Meter CR300 / CR310 / CR321 / CR331 / CR331C. Instruction Manual, Minolta Co. Ltd., Japan, 88p.

Anonymous (2003). Determining Community Methods for the Analysis of Wines (EEC No:000/90)-CONSLEG:1990R2676 01/08/2003, Official Publications of the E.C., 181p.

Anonim (2006). 2003-2006 yılları Afyonkarahisar il geneli bağ surveyi. Arazi gözlemleri, çiftçi görüşmeleri ve semt pazarları incelemeleri.

Canbaş A. (1983). Şaraplarda Fenol Bileşikleri ve Bunların Analiz Yöntemleri. Tekel Enstitüleri No: Tekel 279 EM/003, İstanbul, 16s.

Çalış E ve Sarıoğlu H (1988). Orta Anadoluda şaraplık olarak yetiştiriciliği yapılan yerli üzüm çeşitlerinin bulundukları ekolojilerinde şaraplık değerleri üzerinde araştırmalar projesi. Uyg. Prj. Kod. N: 15-5-01, Türkiye’de Şaraplık Olarak Yetiştiriciliği Yapılan Yerli Ve Yabancı Üzüm Çeşitlerinin Bulundukları Ekolojilerinde Şaraplık Değerleri Üzerinde Araştırmalar, Ülkesel Proje No: III-336-3-590, Bahçe Kültürleri Üretme İstasyonu Müdürlüğü Yayını, Nevşehir.

Daşdemir L (2002). Afyonkarahisar’da Tarım: A- Osmanlıda Tarım. Afyonkarahisar Kütüğü Cilt II, Afyonkocatepe Üniversitesi Yayınları, 329-350s.

Doungporn A, Yuwadee P, Tawat T, Utan J, Mantana N and Duangta K (2007). Antioxidant activity of Padina minor Yamada. KMIT Science and Technology Journal, 7(S1), Thailand.

Fidan I (1975). Fermentasyon Teknolojisi Kürsüsü Şaraplık Üzüm Deneme Bağındaki Yerli ve Yabancı Üzüm Çeşitlerinin Ankara Ekolojik Koşullarına Uygunluk ve Şaraplık Vasıfları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 559, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi-Ankara.

Ortalan C (1959). Türkiye Şarapçılığı ve Bölgeler İtibariyle Şarapların Genel Özellikleri. Tekel Enstitüleri Yayınları, İstanbul.

Ough CS and Amerine M A (1988). Methods for Analysis of Must and Wine. 2nd Ed., John Wiley and Sons, New York, 377p.

Re R, Pellegrini N, Proteggente A, Pannala A, Yang M, and Rice-Evans C, (1999). Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radical Biology & Medicine 26 (9-10), 1231-1237p.

Sarıoğlu H ve Çalış E (1986). Orta Anadoluda şaraplık olarak yetiştiriciliği yapılan yerli üzüm çeşitlerinin bulundukları ekolojilerinde şaraplık değerleri üzerinde araştırmalar projesi. Sonuç Raporu, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları: 24, Nevşehir.

Türker İ (1957). Kayseri-Niğde Bölgesi Şarapçılığındaki Gelişmeler ve Şarapları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 121, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Yavuzeser A (1988). Alkollü İçkilerin Genel Tanımı ve Duyusal Değerlendirme Yöntemleri. Tekel Enstitüleri Yayınları: 25.

Yayla F (2002). Milli koleksiyon bağındaki üzüm çeşitlerinin şaraplık özelliklerinin araştırılması. Türkiye V. Bağcılık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 541-550s.

Yücel U ve Altındişli A (1999). Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinden elde edilen ekolojik ve konvansiyonel şarapların karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran 1999 Konak, İzmir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.