Konya Koşullarında Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Muhammed İkbal Çatal, Fikret Akınerdem

Abstract


Konya koşullarında bazı şeker pancarı çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülen bu araştırma; Konya ili Ilgın İlçesi Şeker Enstitüsü Deneme Şefliği arazisinde, 2011 yılında Nisan-Ekim ayları arasında gerçekleştirilmiştir. "Tesadüf Blokları" deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulan araştırmada, materyal olarak dokuz şeker pancarı çeşidi (Stine, Coyote, Fiona, Leila, Giraf, Achat, Valentina, Rozsa ve Cesira) kullanılmıştır. Araştırmada, çeşitlerin kök boyu, kök çapı, çatallanma oranı, kök verimi, yaprak verimi, kuru madde oranı, şeker oranı ve şeker verimi değerleri ele alınmıştır.

Araştırmada kök verimi, yaprak verimi ve şeker verimi değerleri istatistikî açıdan önemli bulunmuştur. Araştırma sonucunda, çeşitlerin ortalama kök boyları 27.6 - 30.9 cm (Achat - Cesira), kök çapları 7.4 - 8.5 cm (Cesira ve Fiona - Valentina), çatallanma oranları % 9.3 - 24.5 (Valentina - Coyote), kök verimleri 5295 - 7220 kg/da (Rozsa - Valentina), yaprak verimleri 3480 - 4961 kg/da (Rozsa - Giraf), kuru madde oranları %18.5 - 20.6 (Coyote - Rozsa), şeker oranları %14.8 - 16.5 (Coyote - Rozsa), şeker verimleri 837 - 1140 kg/da (Fiona - Valentina) arasında değişmiştir.

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde asıl amaç, birim alandan elde edilen şeker verimidir. Bu açıdan bakıldığında, Valentina ve Stine çeşidinin Konya'nın içinde bulunduğu Orta Anadolu koşulları için uygun çeşitler olduğu kanısına varılmıştır.

Keywords


Beta vulgaris L, şeker pancarı, çeşit, kalite, verim

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ada, R. ve Akınerdem, F., 2006. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen ve Silolanan Şeker Pancarında Silolama Süresinin Verim ve Kaliteye Etkisi. S.Ü. Ziraat Fak. Derg. 20(39):77-83.

Ada, R., Akınerdem, F., 2011. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Şeker Pancarında (Beta vulgaris saccharifera L.) Verim, Kalite ve Hasat Kayıplarının Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(1), 17-25.

Ada, R., Akınerdem, F., Öztürk, Ö., 2012. Şeker Pancarı Çeşitlerinin Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, S. 173 -177, Kayseri.

Akçin, A., Mülayim, M., Yıldırım, B., Sade, B., Tamkoç, A. ve Önder, M., 1992. Şeker Pancarında Çeşit ve Ekim Zamanının Verim ve Verim unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri. Doğa Tarım ve Ormancılık Dergisi, Sayı 4.

Akınerdem, F., Yıldırım, B. Babaoğlu, M., 1993. Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Verim ve Kaliteye Etkisi, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(5), Konya, 54-62.

Anonim, 2010. Türkşeker Sektör Raporu. Ankara. s, 3.

Anonim, 2012. Türkşeker Sektör Raporu s, 8, 10, 43, 44.

Anonymous, 1990. Micronutrient. Assesment at the Country Level. An International Study. FAO Soil Bulltein by Mikko Sillanpa, Rome.

Arslan, B., 1994. Van’da Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin (Beta vulgaris L.) Verim ve Kalitesine Hasat Zamanının Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 131 Sayfa. http://tez2.yok.gov.tr/.

Azam Jah, K., Shad, A., Younas, M., Mohammad, I. and Khan, D., 2003. Selection and Evulation of Exotic Genotypes of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) in Peshawar Valley. Assian J. Plant Sc.. 2(8):655-660.

Baysal, A., 1977. Beslenme. Hacettepe Üniversitesi yayınları A 13, Ankara.

Bengtsson, A., 1982. Variety trial with Sugarbeet. Field Crops Abstracts, 35(11), S.52.

Carter, J. N., Kemper, W. D. ve Traveller, D. J., 1985. Yield and Quality as Affected by Early and Late Fall and Spring Harvest of Sugarbeets. Journal of The A.S.S.B.T., Sayı 23, No:1&2, Sayfa 8-27.

Çelikel, B., 1989. Şeker Pancarı Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerinde Bir Araştırma. Trakya Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl. Yüksek Lisans Tezi, 42 Sayfa.

El-Karouri, M. O., El-Rayah, A. (2006). Prospects of Sugarbeet Production in the Sudan. Journal of Agricultural Investment, 4, 89-92.

Follet, R. H. and Lindsoy, W. L., 1970. Profile Distrubitions of Zinc, Iron, Manganese and Copper in Colorado Soils. Cal. Univ. Exp. Sta. Bull/10.

Güler, S., 1992. Bazı Monogerm ve Multigerm Şeker Pancarı (Beta vulgaris saccharifera L.) Çeşit ve Hatlarında Verim Kalite Öğelerinin Karşılaştırılması. Anakara Üniv. FBE Yüksek Lisans Tezi, 81 Sayfa.

Izumiyama, Y., 1984. Producion and distrubition of dry matter as a basis of sugar beet yield. JARQ, 17, 4, 219-224.

İnan, H., 2006. Agronomik Tedbirlerin Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkisi. Pankobirlik Şeker Pancarı Tarımı Semineri, Akçay.

Johari, M., Maralian, H. ve Aghabarati, A., 2008. Effects of Limited Irrigation on Root Yield and Quality of Sugar Beet (Beta vulgaris L.). Assian J. Biotech. 7(24):4475-4478.

Jozefyová, L., Pulkrábek, J. ve Urban, J., 2003. The Influence of Harvest Date and Crop Treatment on The Production of Two Different Sugar Beet Variety Types. Plant Soil Environ., 49 (11):492-498.

Kısaoğlu, N., 1987. Yeni Üretim İzni Verilmiş Şeker Pancarı Çeşitlerinin Önemli Zirai Karakterleri Üzerine Araştırmalar. Ankara Üniv. FBE Yüksek Lisans Tezi, 44 Sayfa.

Kurtcebe, Ş., 1999. Göller Yöresine Uygun Monogerm Şeker Pancarı Çeşitlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 36 Sayfa.

Lisitsyna, I.I. ve Lisitsyn, E.M., 1990. Expression of Varietial Characteristics of Sugar Beet under Different Environmental Conditions. Plant Breeding Abstract. 61(5):4572.

Martin, S. S., 2001. Growing Sugar Beet to Maximize Sucrose Yield. Sugar beet Production Guide. Editors: Robert Wilson and Stephen Miller. University of Nebraska Publisher. 210 pgs. University of Nebraska Cooperative Extension EC01-156. ISBN 0-9616828-4-1.

Nagy, Z., Bianu F. ve Nagy, M., 1983. Determination of Optimum Harvesting Date of Sugar Beet Cultivars at Present in Cultivation. Field Crops Abstract, 36: 186.

O’Connor, L.J., 1985. Factors Affecting Quality of Sugar Beet in Ireland. National Univ. Of Ireland Dissertation Abstract, International, 46.

Özcan, E., 1993. Trakya Bölgesinde Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin verim ve Verim unsurları Üzerinde Araştırmalar. Trakya Üniv. FBE Yüksek Lisans Tezi, 65 Sayfa.

Özceylan, M. R., 1986. Samsunda Yazlık ve Kışlık Ekimlerin Şeker Pancarının (Beta vulgaris L.) Verimi ve Bazı Özellikleri Üzerinde Etkileri. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 96 Sayfa.

Pişkin, A., 2000. Ana Ürün Olarak Ekimi Yapılan Bazı Pancar Çeşitlerinde Kısa İntervalli Ekim Periyotlarının, Çeşitlerin Fizyoloji, Verim Komponentleri, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 37 Sayfa.

Radivojević, S. D. ve Dośenović, I. R., 2006. Variet a land Environmental Influence on The Yield and The End-Use Quality of Sugar Beet. APTEFF, 37, 1-192.

Rychcik, B. ve Zawiślak, K., 2002. Yield and Root Technological Quality of Sugar Beet Grown in Crop Rotation and Long-Term Monoculture. Rostlinná Výroba,48(10):458-462.

Sağlam, G., 1996. Burdur İlinin Dört Ayrı Ekim Bölgesinde Şeker Pancarının Vejetasyon Süresince Bazı Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerine Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 78 Sayfa.

Steole, J. G., 1967. Soil Survey Inter Pretation and Itsuse FAO. Soils Bulltein, No. 8.

Švachula, V., 1999. Cykličnost cukernatosti řepy ve vztahuk dlouhodobým změnám klimatu (Je cukernatost řepy periodický jev?). Listy Cukrov. Řepař., 115:196–198.

Şahin, M., 2002. Toprak Kompaktlaşmasının Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkileri. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Şeker Pancarı Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi, (1),378 – 392, Ankara.

Şatana, A., 1996. Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Gelişme Dönemleri Üzerine Araştırmalar. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi) Tekirdağ.

Takada, S., Hiroyuki, D. ve Hayashida, M., 1988. Interaction Between Varietial Characteristics and Environmental Factors. Proc. Japan Soc. Sugar Beet Technol. 30:23-28.

Turgut, T., 2012. Çeşit ve Lokasyon Farklılıklarının Şeker Pancarı (Beta vulgaris saccharifera L.)’nın Verim ve Kalite Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 117 Sayfa.

Ülgen, N. ve Yurtsever, N., 1984. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Toprak Su Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 47, Ankara.

Winner, C., 1973. Einfluss des Standraumsauf Gewitch und Qualitea von Zuckerrüben bei Unterschiedlicher Pflanzenverteilung. Zuker, 28


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.