FARKLI IBA DOZLARININ 110 R VE RAMSEY ANAÇLARINA AŞILI BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE FİDAN RANDIMANI VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Adem Yağcı

Abstract


ÖZET

Bu çalışma 2012 yılı vejetasyon döneminde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde gerçekleştirilmiştir.   Araştırmanın amacı aşılı tüplü asma fidanı üretiminde fidan randıman ve kalitesi üzerine IBA dozlarının (1000, 2000, 3000, 4000 ppm) etkilerini belirlemektir. Çalışmada farklı aşı kombinasyonları kullanılmış olup, Red Globe, Trakya İlkeren ve Royal çeşitleri 110 R anacına; Hamburg Misketi, Tekirdağ Çekirdeksizi, Italia ve Trakya İlkeren çelikleri Ramsey anacına aşılanmıştır. Anaç ve çelikler omega aşı makinesi ile aşılanmış daha sonra nemli talaş ortamında katlamaya alınmıştır. Aşılı çelikler IBA uygulandıktan sonra 1:1 perlit/torf içeren plastik tüplere dikilmişlerdir. Daha sonra, fidanlarda aşılı çelikler serada gelişmeye bırakılmışlardır.  Fidanlarda kök uzunluğu, kök sayısı, kök gelişme düzeyi,  sürgün uzunluğu, kök ile sürgünlerde yaş ve kuru ağırlık saptanmıştır. Çalışma sonunda tüm IBA uygulamalarında fidan randımanı kontrol uygulamasına göre artmıştır. IBA uygulamalarının etkileri kalite parametreleri üzerinde farklı şekilde ortaya çıkmıştır. Uygulamalar içerisinde; kontrolde yaş kök ağırlığı; 1000 ppm’de kök uzunluğu; 2000 ppm’de kök sayısı; 4000 ppm’de kuru sürgün ağırlığı; 4000 ppm’de sürgün uzunluğu ve yaş sürgün ağırlığı bakımından diğer uygulamalara göre daha iyi sonuç vermiştir.


Keywords


Asma fidanı; tüplü fidan; IBA; randıman

References


Ağaoğlu, Y.S. ve Çelik, H., 1976. "Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlarda Bağcılıkla İlgili Çalışmaların Bugünkü Durumu ve İleriye Yönelik Öneriler" Ankara Ün. Ziraat Fak. Yay. :649, 36 s. Ankara.

Akman, I. ve Ilgın C, 1991, "Tüplü Asma Fidan Üretiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler." Türkiye 1. Fidancılık Sempozyumu, 153-159 s. Ankara.

Akman, İ., Ilgın, C., 1987.Tüplü Fidan Üretiminde Başarıyı etkileyen Faktörler, TÜBİTAK Türkiye 1.Fidancılık Sempozyumu Bildirileri S. 52.

Çelik, H. ve Ağaoğlu S., 1983. Amerikan Asma Çeliklerinin Köklenmeleri Üzerine Değişik Uygulamaların Etkisi. Uludağ Üniv. Zir. Fak. Dergisi 2 (1): 49-54

Çelik, H., 1978. "Asma Çeliklerinde Bazı Teknik ve Hormonal Uygulamaların Kallus Oluşumu, Aşı Tutma ve Köklenme Oranına Etkileri Üzerinde Araştırmalar". Basılmamış Doktora Tezi, 129 s., Ankara.

Çelik, H., 1982. "Kalecik Karası/41 B Aşı Kombinasyonu İçin Ser Koşullarında Yapılan Aşılı-Köklü Fidan Üretiminde Değişik Köklenme Ortamları ve NAA Uygulamalarının Etkileri". Basılmamış Doçentlik Tezi, 73 s. Ankara.

Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., 1981. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı “Çeşit/Anaç” Kombinasyonlarının Aşıda Başarı ile Fidan Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları:766, Bilimsel Araştırma Ve İncelemeler: 452, 19.

Çelik, H., Uyar, Z., 1992. Serada tüplü asma fidanı üretiminde tüp büyüklüğünün fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkileri. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13- 16 Ekim 1992, Bornova, İzmir. Cilt II, 467-471.

Çelik, M. ve Gargın, S., 2009. Bazı Amerikan Anaçlarının Köklenme Yetenekleri Üzerine Indol-Bütirik Asit (Iba) Dozları ve Çelik Kalınlıklarının Etkileri. 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri(2) 13-18, 5-9 Ekim 2009, Manisa

Kafalı, H., ve Ergenoğlu, F., 1993. Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Köklenmesi Üzerine Ortam Sıcaklığı ve İndolbutrik Asidin Etkileri. Ç.Ü.Z.F. Dergisi 8, (1): 61-76

Kara, S., Altındişli, A., Aşkın, A., 1998. Farklı Köklendirme Ortamlarının ve IBA Dozlarının Sisleme Ünitesi Altında 41 B Anacının Köklenmesine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. IV. Bağcılık Sempozyum Bildirileri: 354-356. 20-23 Ekim 1998. Yalova.

Kaşka, N. ve Yılmaz. M., 1974. "Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği". Çukurova Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 79, (Hudson T. Hartman ve Dale E. Kester"den Çeviri) 611 s.,

Kelen, M. ve Demirtaş, İ., 2001. 5BB ve 420 A Amerikan Asma Anaçlarının Köklenme Oranları ve Kök Kaliteleri Üzerine Farklı Köklendirme Ortamları ile IBA dozlarının etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi 7 (1): 142-146.

Kıraç, A. ve Çelik, H., 1998. Çelikleri zor köklenen Anaçlar İle Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Köklendirme Ortamları ve IBA Uygulamalarının Fidan Randımanı Üzerine Etkileri. Türkiye 4. Bağcılık Semp. Bildiriler Kitabı 206-211

Kısmalı, İ., 1984. "Bağcılıkta Anaçların Ortaya Çıkardığı Sorunlar". Tokat Bağcılık Semp., 39-49 s., Tokat.

Onur, C, 1986. "Bahçe Bitkilerinin Çelikle Çoğaltılmasında Hormonların Rolü" Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye I. Yaprak Gübreleri ve Bitki Hormonları Semineri 23-24 Ekim 1986 91-98s. Antalya.

Özbek, S., 1971. "Hormonlar ve Bağ-Bahçe Ziraatı" Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları no:418, Ankara.

Özçağıran, R., 1987. "Üretim Tekniği" Ege Üniversitesi Ege M.Y.O. Yayınları No:2 141s. İzmir.

Özgüven, A.l.,1995. "Gelişme Düzenleyicilerin Kullanımı ve Üretimi" T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası 4. Teknik Kongresi 9-13 Ocak 1995 Ankara.

Sabır, A. ve Ağaoğlu Y. S., 2009. Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Değişik IBA ve NAA Uygulamalarının Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarında Aşı Başarısı Üzerine Etkileri. Alatarım 2009, 8 (2): 22-27

Sağlam, H.,Yağcı, A., Çalkan Sağlam, Ö., 2005. Bazı Amerikan Asma Anaçlarında IBA Kullanımın Fidan Kalite ve Randımanına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. 6. Türkiye Bağcılık Sempozyumu Bildirileri,(2), 554-560, 19 Eylül 2005. Tekirdağ

Samancı, H. ve Uslu, İ. 1992. " Aşılı-Kökiü Asma Fidanı Üretiminde Randıman ve Kalitenin Çeşit/Anaç Kombinasyonlarına Göre Değişiminin Araştırılması" Atatürk Bah. Kül. Mer. Araş. Enst. Sonuç Raporu., Yalova.

Tangolar, S., 1988. "Değişik Anaçların Erkenci Bazı Üzüm Çeşitlerinde Erkencilik, Verim, Kalite Özellikleri, Büyüme ve Mineral Madde Alımlarıyla Çeşitlerin Karbonhidrat Düzeylerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar". Basılmamış Doktora Tezi. 183 s. Adana.

Weavver, R. J., 1976. "Grape Growing". John Wiley and Sons Inc, San Francisco, CA, USA. 384 pp.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.