Konya Bölgesindeki Marketlerde Satılan Farklı Ticari Çiçek Ballarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Türk Gıda Kodeksi- Bal Tebliğine Uygunluğunun Araştırılması

Murat Çiftçi, Sinan Sefa Parlat

Abstract


Bu çalışmada Konya bölgesindeki marketlerde satışa sunulan farklı firmalara ait çiçek ballarının bazı kimyasal özelliklerinin Türk Gıda Kodeksi-Bal Tebliğine uygunluğu kıyaslaması yapılmıştır. Bu amaçla marketlerde satışa sunulan 5 farklı firmaya ait çiçek ballarında pH, nem, asitlik, diastaz sayısı, prolin, HMF, sakkaroz, fruktoz/glukoz oranı, fruktoz + glukoz oranı, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark , C4 şekerler oranı  analizleri yapılmıştır. Sonuçların Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine uygun olup olmadığı ve diğer örneklerle benzerlik gösterip göstermediği kontrol edilmiştir. Tüm örnekler marketlerden satın alınarak analizler yapılıncaya kadar karanlıkta oda sıcaklığında depolanmıştır. Firmalara ait bal örneklerinin sırasıyla pH değerleri; 4.200, 3.905, 4.000, 4.365, 3.943, nem değerleri (%); 17.125, 16.550, 15.475, 16.475, 17.625, asitlik değerleri (meq/kg); 25.750, 22.775, 22.385, 34.060, 20.270, diastaz sayıları; 12.860, 13.015, 14.220, 22.445, 13.458, prolin miktarları (mg/kg); 597.55, 515.17, 581.23, 699.05, 487.81, HMF içerikleri (mg/kg); 4.168, 17.118, 13.060, 6.745, 23.748 olarak tespit edilmiş, ancak sakkaroz miktarları (mg/kg); tespit edilememiştir. Sırasıyla Fruktoz/glukoz oranı; 1.055, 1.085, 1.085, 1.198, 1.090, fruktoz + glukoz oranı (g/100g); 70.390, 73.385, 73.517, 65.207, 70.300, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark; -0.550, -0.275, 0.250, 1.950, 0.125, C4 şeker oranı (%); 3.525, 1.925, 0.000, 0.000, 0.000 olarak bulunmuştur. Araştırmada kullanılan firmalara ait bal örnekleri arasında (P<0.01) önemli farklar olmasına rağmen Türk Gıda Kodeksi-Bal Tebliğine uygun bulunmuştur.


Keywords


Asitlik, Bal, Diastaz, Glukoz, HMF, İnvert şeker, Prolin, Sakkaroz

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Abu Tarboush, H., Al. Kahani, H., El-Sarrange, M. (1993). Floral Type İdentification and Quality Eva-luation of Some Honey Types. Food Chemistry, 46, 13-17.

Anonim. (2012). Türk Gıda Kodeksi. 2012/58 Sayılı Bal Tebliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120727-12.htm. Erişim:17.11.2017.

Ceylan, D.A., (2016) ‘Farklı Bal Çeşitlerinde Isıtma Sıcaklığı, Isıtma ve Depolama Sürelerinin HMF ve Diastaz Sayısı Üzerine Etkileri’, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. Hatay.

Çetin, K., Akın, E., Uçurum, H. (2011). Piyasada Satı-lan Çiçek Ballarının Kalite Kriterlerinin Belirlenme-si. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, 49-56.

Çiftci, E. (2014). Konya Yöresel Yayla Balı İle Püren Balının Kalite Kriterleri Yönünden Karşılaştırılması Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bi-limleri Enstitüsü. Konya.

Genç, F., Dodoloğlu, A. (2011). Aıcılığın Temel Esasla-rı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları 931:22.

Güler, P. ve Sorkun, K. (2001). Erica manupuliflora Salip sb. Poleninin Morchella conica Pers. nin Misel Gelişimine Etkisi. Mellifera, 1-2:14-17.

Güler, Z. (2005). Doğu Karadeniz Bölgesinde Üretilen Balların Kimyasal ve Duyusal Nitelikleri. Gıda Dergisi, 30 (6), 379-384.

Kaplan, H. B. (2014). Ege Bölgesi Ballarının Kimyasal Özellikleri Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniver-sitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Denizli.

Karaciğer, M., Güler, F., Özdemir, F. (2000). Farklı Balların HPLC Yöntemi İle Belirlenen Şeker İçerik-leri Kullanılarak Tanımlanması. Gıda Dergisi, 25 (1),69-73.

Ötleş, S. (1995). Bal ve Bal Teknolojisi (Kimyasal ve Analizleri). Alaşehir Meslek Yüksekokulu Yayınla-rı, Yayın No:2.

Özbek, H. (2003). Türkiye de Arılar ve Tozlaşma So-runu. Uludağ Arıcılık Dergisi, 41.

Sunay, A. E. (2006). Balda Orijin Tespiti Yüksek Li-sans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Sunay, E. A. (2003). Türkiye de ve Dünyada Bal Üre-timi, Ticareti ve Karşılaşılan Sorunlar. II. Marmara Arıcılık Kongresi, (s. PP.151-183). Bursa.

Şahinler, N. (2000). Arı Ürünleri ve İnsan Sağlığı Açı-sından Önemi. Mustafa Kemal Üniversitesi Zıraat Fakültesi Dergisi, 5 (1-2) 139-148.

Tolan, B. (1999). Muğla ve Yöresi Çam Ballarının Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Doktora tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-sü.

Yıldız, İ., Göçrasgele, P., Kekeçoğlu, M. (2016). Çam, Pamuk, Yayla ve Ayçiçeği Ballarının Fiziko Kim-yasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Uludağ Arıcılık Dergisi, 16 (1) 12-19.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2018.61

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.