Determination of Natural Risk Sources Effective in Wheat Production in Hadim District with the Help of Linear Programming

Yasin Altay, İsmail Keskin

Abstract


There are many sources of natural risks affecting wheat cultivation. In this study, it is aimed to estimate the minimum and maximum risk ranges and premium and compensation amounts of the natural risk factors affecting the wheat yield in Hadim district of Konya in terms of farmers and insurance. As natural risk factors, disease and pests, frost, drought, hail, fire and the interactions of other risks and factors were examined. The number of factors dealt with in the study is 6, and the total number of linear models created using all combinations is 63. The 63 linear models established, the minimum and maximum risk ranges in terms of farmers and insurance were determined by using the simplex method of linear programming on the basis of yield and price. In addition, diseases and pests and other risk factors not included in the scope of agricultural insurances were included in the linear models and wheat yield was estimated on district basis. In the model with all risk factors, the expected risk value of the farmer is 64.962 (kg / ha-1) -71.588 (TL / ha-1), while it is estimated as 53.548 (kg / ha-1) -59.009 (TL / ha-1) in terms of insurance. has been. As a result, it was estimated that the farmer paid 20,831 (TL / ha-1) premiums and 122,344 (TL / ha-1), while insurance companies paid 59,009 (TL / ha-1) premium 84,018 (TL / ha-1) compensation.

Keywords


Risk Analysis Wheat Linear programming Simplex algorithm Hadim

Full Text:

PDF

References


Akçaöz, H., Özkan, B., Karadeniz, C. F., and Fert, C. (2006). Tarımsal üretimde risk kaynakları ve risk stratejileri: Antalya ili örneği. Mediterranean Agrıcultural Sciences, 19(1), 89-97.

Altay, Y., & Keskin, İ. (2018). Determination of Fac-tors Affecting Wheat Production in Altınekin District by Risk Analysis. Selcuk Journal of Ag-riculture and Food Sciences, 32(3), 496-501.

Altay, Y., (2019). Agricultural Products Utilization of Risk Analysis Techniques. Selçuk University, Graduate School of Natural and Applied Scien-ces Department of Animal Science PhD. Thesis, Konya.

Anonymous, (2018). https://tr.wikipedia.org/wiki/Hadim. (Date of access: 24.09.2018).

Anonymous, (2018a), https://www.mgm.gov.tr (Date of access: 25.09.2018).

Anonymous, (2019). https://web.tarsim.gov.tr/havuz. (Date of access: 04.01.2019).

Apaydın, A. (1996). Optimizasyon. Anadolu Üniversi-tesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Ya-yınları. Eskişehir.

Bayramoğlu, Z., Kaya, S., & Karakayacı, Z. (2015). Tarım işletmelerinde risk kaynakları ve risk yö-netim stratejilerinin belirlenmesi; Çumra ilçesi örneği. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 27(1), 46-54.

Binici T, Koç AA, Zulauf CR, Bayaner A 2003. Risk Attitudes of Farmers in Terms of Risk Aversion: A Case Study of Lower Seyhan PlainFarmers in Adana Province, Turkey. Turkish Journal of Ag-riculture&Forestry, 27(5): 305-312.

Cangi, S. Ö. ve Oruç, E., 2017, Approaches to Agricul-tural Insurance Applications of Farmers Produ-cing Vine Leaves: The Sample of Tokat Provin-ce, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 5 (12), 1640-1650.

Çetin, İ., 2012, Amasya ilinde kuru soğan yetiştiren tarım işletmelerinin risk analizi ve optimum iş-letme organizasyonlarının riskli koşullarda belir-lenmesi üzerine bir araştırma.

Çiftçi, T. (2014). Tarım Sigortalarının Devlet Tarafın-dan Desteklenmesi ve Tarım Sigortaları Havuzu Sistemi. Ankara Barosu Dergisi, (4).

Çukur F, Saner G 2008. Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabile-cek Stratejiler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46 (1): 33-42.

Erdoğan, F., ve Bayramoğlu Z., 2017. Tarım İşletmel-erinde Finne-Kinney Yöntemi ile Risk Analizi. TEAD, 3(2): 19-28.

Ertan, A. ve Gök M. 2012. Eğirdir İlçesi Tarım Üretici-lerinin Tarım Sigortası Yaptırmaya Karar Ver-me Sürecinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma. Ondokuzmayıs Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Araştırma Araştırmaları Dergisi, Cilt, 3 sayı 5, s:66-76.

Hazneci, E. ve Ceyhan, V., 2011, Amasya ili Merzifon ilçesinde süt sığırcılığı yapan tarım işletmelerin-de risk analizi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fa-kültesi Dergisi, 24 (2), 109-114.

İkikat Tümer E 2004. Erzurum Merkez İlçe Köylerin-deki Çiftçilerin Tarım Sigortası İle İlgili Eğilimle-ri Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), 57 Sayfa, Er-zurum.

İkikat Tümer E2011a. Bitkisel Ürün Sigortası Yaptır-ma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği. Ata-türk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2): 153-157.

İkikat Tümer E 2011b. Erzurum, Erzincan ve Bayburt İllerinde (TRA I Bölgesi) Çiftçilerin Riske Karşı Tutumları ve Olası Sigorta Primlerinin Belirlen-mesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı,(Doktora Tezi), 233

Sucu, M., 1996. Doğrusal Programlama. Ankara.

Sümer, G., and Polat, Y. (2016). Dünyada Tarim Sigor-talari Uygulamalari ve Tarsim. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1): 236-263.

Karaca, A., Gültek, A., ĠntiĢah, A., Engürülü, B. ve Karlıoğlu, A., 2010, Türkiye‟ de tarım sigortala-rı uygulamaları, Ziraat Mühendisliği, 7, 11-15.

Karahan Uysal Ö, Saner G, Engürülü B, Naseri Z 2014. Dünyada ve Türkiye’de Tarım Sigortalarındaki Gelişmelerin Düşündürdükleri,11. Tarım Eko-nomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Cilt 2: 1042-1050, Samsun.

Kızıloğlu, R. (2017). Üreticilerin Tarım Sigortası Yap-tırmaya Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Konya İli Akşehir İlçesi Örneği. Alinteri Journal of Agriculture Sciences, 32(1).

Mancı, A. R., and Eren, M. E. (2017). Harran Ovası Tarımsal İşletmelerinde Risk Analizi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(4), 456-465.

Palosuo, T., Kersebaum, K. C., Angulo, C., Hlavinka, P., Moriondo, M., Olesen, J. E., … and Trnka, M. (2011). Simulation of winter wheat yield and its variability in different climates of Europe: a comparison of eight crop growth models. Euro-pean Journal of Agronomy, 35(3), 103-114.

Terin M, Aksoy A 2015. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Araş-tırma: Ortadoğu Anadolu (TRB) Bölgesi Örneği. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg 3 (2): 35–43.

Tsikirayi, C. M. R., Makoni, E. ve Matiza, J., 2013, Analysis of the uptake of agricultural insurance services by the agricultural sector in Zimbabwe, Journal of International Business and Cultural Studies, 7, 1.

Tuik, 2018, Bitkisel üretim istatistikleri, www.tuik.com, (Date of access: 07.11.2018).

Tümer, E. İ., Ağır, H. B., & Uslu Z,. (2019). Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırma İstekliliği: Konya İli Ilgın İlçesi Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(4), 571-576.

Uysal, Ö. K., 2005, Tarımda Üreticilerin Risk Karşısın-daki Davranışları: Ege Bölgesinden Bir Örnek Olay, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42 (3), 147-158.

Yapıcı N., (2000). Bulanık Doğrusal Programlamaya Sinir Ağları Yaklaşımı, Yüksek Lisans Tezi, Sel-çuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Ana Bilim Dalı, Konya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.