Mixtures Created for Artificial Meadow-Pasture Areas According to the Animal Type to Graze and the Effect of Organic Fertilization on Botanical Composition

Rabiya Koyuncu, Mehmet Ali Avcı

Abstract


This research was carried out in Selçuk University Abdülkadir Akçin application area. The aim of the study is to determine the effects of organic fertilization on botanical composition in plant mixtures created for artificial meadow-pasture areas created according to animal grazing habits. 3 different mixes for meadow and pasture; Ovine-poultry (Lolium perenne, Festuca rubra, Poa pratensis, Trifolium repens), cattle-1 (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Bromus inermis, Trifolium pratense, Medicago falcata), cattle-2 (Festuca arundinecea, Dactylis glomerata, Astragalus cicer, Trifolium pratense, Medicago falcata) were prepared and 6 different fertilizers (cow-sheep-chicken-worm-chemical-without fertilizer) were applied for these mixtures. The botanical compositions of the mixtures were determined by frame method.  Results indicated that the botanical composition of grasses was found the highest in the mixes prepared for ovine-poultry and sheep manure, while the ratio of legume plants was found the highest in the mixture prepared for cattle-2 and in the parcels where chicken manure was applied.

Keywords


Botanical Composition; Grass - Legume Forage Crops; Mixing Ratios; Organic Fertilization

Full Text:

PDF

References


Açıkgöz E (2001). Yembitkileri. (Yenilenmiş 3. Baskı). Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, Vipaş A. Ş. Yayın No: 58, İstanbul, 584 s.

Altın M, Gökkuş A, Koç A (2005). Çayır mera ıslahı. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Müdürlüğü.

Anonymous (2020). https://www.tarimorman.gov.tr/ (access date:04.11.2020).

Atış İ, Hatipoğlu R (2008). Çukurova sulu koşullarında suni mera tesisinde ak üçgülle (Trifolium repens L.) karışıma girebilecek çok yıllık buğdaygil yem bitki-lerinin ve bunların en uygun karışım oranlarının saptanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 18: 84-93.

Avcıoğlu R, Hatipoğlu R, Karadağ Y (2009). Baklagil Yembitkileri. Ders Kitabı 3(2009): 310–353.

Baker RL, Powel J (1982). Effect of atrazine, fertilizer and 2, 4- D on winter grazing performances of beef cows on northcentral Oklahama tallgrass prairie, J. Range Manage, 35: 505-507.

Bakır Ö (1985). Çayır ve Mera Islahı. Ankara Üniver-sitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 947, Ankara.

Bayram G (2005). Bursa Koşullarında Havalandırma, Organik Ve Ticari Gübre Uygulamalarının Sekon-der Karakterli Meranın Ot Verimi, Kalitesi Ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Berdahl DJ, Karn JK, Hendrickson, JR (2001). Dry matter yields of cool-season grass monocultures and grass-alfalfa binary mixtures. Agronomy Jour-nal 93: 463-467.

Bilgili A, Koç A (2020). Sarıkamış Orman İçi Mera Bitki Örtülerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (1): 88-96.

Briemle G (2000). Ansprache und Förderung von Ex-tensiv- Grünland. Neue Wegezum Prinzip der Honorierung Ökologischer Leistungen der Land-wirtschaft in Baden-Würtenberg-naturschutz und Landschaftsplanung 32. Jg. Nr.6 171-175 Ulmer-Verlag Stuttgart.

Büyükburç U (1980). Ankara İli Yavrucak Köyü Meralarının Gübreleme ve Dinlendirme Yolu İle Is-lah Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Doktora Te-zi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Can M, Ayan İ (2017). Domuz Ayrığı (Dactylis glome-rata L.) Popülasyonlarında Gelişme Dönemlerine Göre Verim ve Bazı Özelliklerin Değişimi. KSÜ Do-ğa Bil. Derg. 20(2): 160-166.

Cosper H, Thomas R, Alsayegh JR (1967). Fertilization ve its effect on range improvement in the northern greatplains. J. Range Menagement, 20: 216-222.

Deak A, Hall MH, Sanderson MA, Archibadl DD (2007). Production and nutritive value of grazed simple and complex forage mixtures. Agronomy Journal 99: 814-821.

Elçi Ş (2005). Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 412-423.

Geçit H, Çiftçi C, Emeklier H, İncikarakaya S, Adak M, Kolsarıcı Ö, Ekiz H, Altınok S, Sancak C, Sevi-may C, Kendir H (2009). Tarla Bitkileri A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 1569 No:521, Ders Kitabı, Ankara.

Gedikli H (2019). Düzce Odayeri Yaylasında Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi ve Bazı Islah Yönt-emlerinin Ot Verimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Gökkuş A, Koç A (2001). Mera ve çayır yönetimi. Atatürk Ünv. Ziraat Fak. Ders Yay. No.228, Erzu-rum.

Gökkuş A (2014). Kurak Alanlarda Yapay Mera Ku-rulması ve Yönetimi. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (CO-MU J Agric. Fac.) 2 (2): 151–158.

Gökkuş A (2018). Meralarımız ile ilgili bir değer-lendirme. TÜRKTOB Dergisi 25: 6-8.

Grzegorczyk S, Benedycka Z, Benedyckı S, Mlynar-czyk K, Gaborcık N, Krajcovıc V, Zımkova M (1990). Changes İn Vegetation of Permanent Pas-ture Under Differential Fertilization. Soil-Grassland-Animal Relationships.

Hatipoğlu R, Avcı M, Kılıçalp N, Kökten K, Çınar S (2001). Çukurova Bölgesindeki Taban Bir Merada Fosforlu Gübreleme ve Farklı Azot Dozlarının Ot Verimi ve Kalitesi İle Botanik Kompozisyona Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17–21 Eylül, Tekirdağ, s. 1-6.

Holechek JL, Pieper RD, Herbel CH (2004). Range Management Principles and Practices. Pearson Ed-ucation, Inc., New Jersey. 607 p.

Isselstein J, Röver K, Şahin D, Hoffmann M (2003). Einfluss der Beweidung mit Fleischrindern auf die Biodiversität von Grassland.

Jeangros B, Thonı E (1994). Use of Farmyard Manure on Permanent Pastures. Collation of Experimental Results and Recommendations for Switzerland. Fourrages, 140: 393-406.

Jung GA, Van Wij AJPK, Hunt WF, Watson CE (1996). Cool-season forage grasses. Agronomy Monograph no. 34. American Society of Agronomy, Crop Sci-ence Society of America, Soil Science Society of America, 677 S. Segoe Rd., Madison, WI53711, USA.

Karakurt E (2004). Ankara Kıraç Koşullarında Nohut Geveni (Astragalus Cicer L.) Hat ve Çeşitlerinde Ot Verimi ile Bazı Tarımsal Özellikler”, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 10: 75-82.

Koç A, Gökkuş, A, Tan M, Çomaklı B, Serin Y (2004). Performance of tall fescue and lucerne-tall frescue mixtures in highlands of Turkey. New Zealand Jo-urnal of Agricultural Research 47: 61-65.

Kuzuoğlu E, Çelik N (1999). Karacabey Şartlarında Çayır Alanlarının Azotlu Ve Fosforlu Gübre İsteklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15–18 Kasım, Adana, s. 41-46.

Manga İ, Acar Z, Ayan İ (2002). Buğdaygil Yem Bitki-leri. Ders Kitabı, Samsun 6:207-216.

Nuno MI, Antuna A, Roza MB, Martınez A, Arga-menterıa A (1988). Nitrogen Fertilization of Grazed Native Pastures of Asturias Coastal Area. I. Maxi-mum Nitrogen Rates for Grazing, Revista-Pastos Vol: 1-2, p. 109-135.

Palta Ş, Altintaş GA (2018). Bartin İli Mera Islah Ça-lişmalarinda Kullanilan Yem Bitkileri ve Genel Özellikleri. Bartın University International Journal Of Natural And Applied Sciences 1 (1): 48-55.

Palta Ş, Lermi A (2019). Mera Islah Uygulamasının Değişim Seyrinin Belirlenmesi: Bartın İli Serdar Köyü Örneği. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. 7(2): 229-238.

Reis M (2002). Trabzon Yöresi Alpin Meralarında Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübrelerin Vejetasyon Yapısı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Rubıo HO, Wood MK, Gomez A, Reyes G (1996). Native Forage Quality, Quantity and Profitability as Ed by Fertilization İn Northern Mexico. Journal of Range Management, 49 (4): 315-319.

Sleugh B, Moore KJ, George JR, Brummer EC (2000). Binary legume-grass mixtures improve forage yield, quality, and seasonal distribution. Agronomy Jour-nal 92: 24-29.

Sönmez İ, Kaplan M, Sönmez S (2008). Kimyasal gübrelerin çevre kirliliği üzerine etkileri ve çözüm önerileri. Derim 25 (2): 24-34.

Tan M (2018). Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 256, Erzurum.

Tutar H, Kökten K (2019). Mera Vejetasyon Özellikle-rinin Farklı Yöneylere Göre Değişimi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 6 (3): 312-318.

Tükel T, Hatipoğlu R, Hasar E, Çeliktaş N, Can E (1996). Azot ve Fosfor Gübrelemesinin Çukurova Bölgesinde Tüylü Sakalotu’nun (Hyparrhenia hirta (L.) Satpf.) Dominant Olduğu Bir Meranın Verim ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 3. Çayır- Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran, Erzurum, s. 59-65.

Uslu ÖS (2005). Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Araplar Köyü Yeniyapan Merasında Botanik Kompozisyonun Tespiti ve Farklı Gübre Uygula-malarının Meranın Verim ve Botanik Kompozisy-onuna Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Vintu V (1993). Increase in Yields of Festuca valesiaca Pastures in the Jiia-Bahlui Basin with Organic and Mineral Fertilizer Applications. Cercetari-Agronomice-in- Moldova. 26 (2): 110-116.

Yavuz R (2007). Düzce Esenli Merasında Bazı Islah Yöntemlerinin Verimliliğe Etkisi. Yüksek Lisans Te-zi, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2021.246

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.