Biçim Zamanı ve Tohum Oranlarının Macar Fiği Tahıl Karışımlarının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Erdem Gülümser, Zeki Acar

Abstract


Bu çalışmada farklı tohum oranlarında (% 100:0 70:30, 60:40, 50:50 ve 40:60) ekilen macar fiği “MF” ile tahıl (arpa “A”, buğday “B” ve tritikalenin “T”) karışımlarının farklı olum dönemlerinde (çiçeklenme ve süt olum dönemi) kalitelerinin belirlenmesi amacıyla 2013-2014 ve 2014-2015 yıllarında yürütülmüştür. Deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuş olup, ana parselleri biçim zamanı, alt parselleri ise karışım oranları oluşturmuştur. Macar fiği + tahıl karışımlarının hasat işlemi tahıllar baz alınarak, çiçeklenme ve süt olum devresinde, yalın macar fiğinde ise çiçeklenme ve alt baklaların oluştuğu dönemde yapılmıştır. Araştırmada ham kül oranı, ham kül verimi, Nispi Yem Değeri (NYD), Nispi Yem Kalitesi (NYK) ile K, P, Ca ve Mg içerikleri belirlenmiştir. En yüksek ham kül oranı yalın macar fiğinde belirlenmiştir. Ham kül verimi 44.91 (yalın buğday) – 65.99 kg/da (% 60MF+40T) kg/da arasında değişmiştir. Makro besin elementlerinden K, P, Ca ve Mg oranlar ise sırasıyla % 2.47 – 3.09, 0.366 – 0.419, 0.11 – 1.31 ve 0.09 – 0.27 arasında değişim göstermiştir.

İki yıllık sonuçlara göre, ot kalitesi bakımından en uygun karışımın macar fiği ile B ve T’nin % 70:30 oranında olduğu kanısına varılmıştır.


Keywords


Macar fiği, tahıl, karışık ekim, Yozgat, kalite

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akdeniz H, Yılmaz İ, Andıç N ve Zorer Ş (2004). Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (1): 47-51.

Aksoy İ, Nursoy H (2010). Vejetasyonun Farklı Dönemlerinde Biçilen Macar Fiği Buğday Karışımının Besin Madde Komposizyonu, Rumende Yıkılım Özellikleri in vitro Sindirilebilirlik ve Rölatif Yem Değerinin Belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 16 (6): 925-931.

Alçiçek A, Kılıç A, Ayhan V, Özdoğan M (2010). Türkiye’de kaba yem üretimi ve sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak, Ankara, Cilt II, s. 1071-1080.

Carr MP, Martin GB, Caton JS, Poland WW (1998). Forage and nitrojen yield of barley–pea and oat–pea intercrops. Agran. J. 90: 79–84.

Çaçan E, Aydıın İ, Başbağ M (2015). Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Baklagil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(1): 105–111.

Çimrin KM, Karaca S, Bozkurt MA (2001). Fiğ+Arpa Karışı mları nda Gübrelemenin Otun Verim ve Kimyasal Kompozisyonuna Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 7 (4): 32-36

Eğritaş Ö, Aşcı ÖÖ (2015). Yaygın fiğ ‐ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 4(1):13‐18.

Kacar B (1972). Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri, II. Bitki Analizleri, A:Ü: Zir. Fak. Yayınları, 453.

Kacar B (1984). Bitki Besleme. (Il. Baskı ) Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No: 899, Ders Kitabı No: 250, Ankara.

Kacar B, Katkat AV (1997). Tarımda Fosfor. Bursa Ticaret Borsası Yayınları, No:5

Kaplan M, Yılmaz MF, Kara, R (2015). Variation in Hay Yield and Quality of New Triticale Lines. Journal of Agricultural Sciences, 21: 50-60

Kara İ (2013). Farklı dönemlerde hasat edilen adi fiğ, macar fiği ve yem bezelyesinde ot verimi ve kalitesinin değişimi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü, Erzurum.

Karaca S, Çimrin KM (2002). Adi Fiğ (Vicia sativa L.)+Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışımında Azot ve Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt. 12(1): 47-52.

Kidambi SP, Matches AG and Gricgs TC (1989). Variability for Ca, Mg, K, Cu, Zn, and K/(Ca +Mg) ratio among 3 wheat grasses and sainfoin on the southern high plains. Journal of Range Management, 42: 316-322.

Lithourgidis AS, Vasilakoglou IB, Dhima KV, Dordas CA, Yiakoulaki MD (2006). Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and tritikale in two seeding ratios. Field Crops Research, 99: 106–113.

Marten GC, Buxton, DR, Barnes RF (1988). Feeding value (forage quality). p. 463-492. In Hanson et al. (eds.) Alfalfa and alfalfa improvement. Agronomy monograph no. 29. ASA-CSSA-SSSA, Madison, Wisconsin, USA, p: 463-492.

Mut Z, Ayan I, Mut H, (2006). Evaluation of forage yield and quality at two phenological stages of triticale genotypes and other cereals grown under rainfed conditions. Bangladesh J. Bot, 35(1): 45-53.

Orak A, Ateş E, Varol F (2004). Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.)'nin farklı gelişme dönemlerindeki bazı morfolojik ve tarımsal özellikleri ile besin içeriği ilişkileri. Tarım Bilimleri dergisi, 10 (4): 410-415.

Rohweder DA, Barnes R. Jorgense N (1978). Proposed hay grading standart based on laboratory analyses for evaluating quality. Journal of Animal Science. 47: 747-759.

Sayar MS, Han Y, Yolcu H, Yücel H (2014). Yield and Quality Traits of some Perennial Forages as both Sole Crops and İntercropping mixtures under İrrigated Conditions. Turkish Journal of Field Crops, 19(1): 59-65.

Temel A, Keskin B, Yıldız V (2015). Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(3): 67-76.

Taş N (2011). Kuru Şartlarda Yazlık ve Güzlük Ekilen Fiğ+Buğday Karışımlarında En Uygun Karışım Şekli, Karışım Oranı ve Biçim Zamanının Ot Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. Anadolu J. of AARI 21 (1): 1 – 15.

Twidwell AK, Johnson KD, Cherney JH and Ohm HW (1987). Forage yield and quality of soft red winter wheats and a winter triticale. Applied Agric. Res. 2 (2):84-88

Ullah Z, Malik MA, Ansar M, Ijaz SS, Rasheed M (2105). Winter Forage Quality of Oats (Avena Sativa L), Barley (Hordeum Vulgare L.) and Vetceh (Vicia Sativa L.) in Pure Stand and Cereal legume Mixture. Pakistan J. Agric. Res. Vol. 28 (1): 1-10.

Yaylak E, Alçiçek A (2003). Sığır besiciliğinde ucuz bir kaba yem kaynağı: Mısır Silajı. Hayvansal Üretim Dergisi 44 (2), 29-36.

Yılmaz Ş, Özel, A, Atak M, Erayman M (2015). Effects of seeding rates competition indices of barley and vetch intercropping systems in the Eastern Mediterranean. Turk J Agric For, 39: 135-143.

Yücel C, Avcı M, Kılıçalp N, Gültekin R (2013). Çukurova şartlarında bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) hatlarının ot verimi ve ot kalitesi bakımından değerlendirilmesi. Anadolu Tarım Bilim Dergisi, 28 (3): 134-140.
DOI: https://doi.org/10.15316/SJAFS.2017.14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.